PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie propagowania spożycia ryb


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie propagowania spożycia ryb  
B8-0452/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ostatnie badanie Eurobarometru na temat zachowań konsumentów w UE wykazało, że spożycie ryb i owoców morza po raz kolejny wzrosło: 42 % Europejczyków spożywa w domu ryby lub produkty akwakultury co najmniej raz w tygodniu;

B.  mając na uwadze, że większość konsumentów stwierdziła, że lubi próbować nowych produktów i gatunków, co wskazuje na znaczenie i potencjał dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia;

C.  mając na uwadze, że spożywanie ryb znacząco obniża ryzyko śmierci na zawał serca, a także sprzyja rozwojowi mózgu u dzieci i spowalnia starzenie się mózgu;

D.  mając na uwadze, że dla ponad 3 mld ludzi ryby stanowią 20 % spożywanego białka zwierzęcego;

E.  mając na uwadze, że porcja 150 g ryby może zaspokoić nawet do 60 % dziennego zapotrzebowania na białko u osoby dorosłej;

1.  wzywa Komisję i Radę do uruchomienia dostępnych funduszy i rozpoczęcia kampanii informacyjnej skierowanej do obywateli UE i mającej na celu propagowanie zalet spożywania ryb oraz zwracającej uwagę na potencjał w zakresie wzmocnienia rynku wewnętrznego UE dla produktów rybołówstwa i akwakultury;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna