FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


mod inkorporeringen af finanspagten (traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union) i Den Europæiske Unions retlige rammer


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning mod inkorporeringen af finanspagten (den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union) i Den Europæiske Unions retlige rammer   
B8‑0478/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union gennemlever den dybeste økonomiske, sociale og politiske krise siden sin grundlæggelse;

B.  der henviser til, at denne krise er blevet forværret af sparepolitikker, som har haft kraftige konjunkturforstærkende virkninger og har ført til et uholdbart højt niveau af arbejdsløshed, fattigdom og ulighed i landene i udkanten af euroområdet;

C.  der henviser til, at de særlige pengepolitikker, som bidrog til den skrøbelige økonomiske genrejsning, nu gradvist er ved at blive afviklet;

D.  der henviser til, at medlemsstaterne senest i begyndelsen af 2018 skal beslutte, om den såkaldte finanspagt skal inkorporeres i EU's retsorden, hvilket ville give Domstolen domsmyndighed hvad angår budgetkravene;

E.  der henviser til, at regeringerne i henhold til finanspagten er forpligtede til at forfølge budgetmål, som er teknisk urealistiske og uholdbare ud fra et økonomisk, politisk og socialt synspunkt;

1.  mener, at budgetkravene i finanspagten tvinger medlemsstaterne til at iværksætte stadigt mere vidtgående sparetiltag og dermed vil forværre recessionen og give næring til borgernes utilfredshed med EU;

2.  modsætter sig inkorporeringen af finanspagten i EU's retlige rammer;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at ophæve pagten og gå i gang med en samlet genforhandling af de økonomiske og finansielle begrænsninger, som rammerne for økonomisk styring medfører.

 

Juridisk meddelelse