ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 460kWORD 48k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


κατά της ενσωμάτωσης του Δημοσιονομικού Συμφώνου (Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση) στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της ενσωμάτωσης του Δημοσιονομικού Συμφώνου (Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση) στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
B8‑0478/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέρχεται τη βαθύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση από την ίδρυσή της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή έχει επιδεινωθεί από τις πολιτικές λιτότητας που έχουν ισχυρές φιλοκυκλικές επιπτώσεις και οδήγησαν σε δυσβάσταχτα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και ανισοτήτων στις χώρες της περιφέρειας της ζώνης του ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έκτακτες νομισματικές πολιτικές που συνέβαλαν στην εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη βρίσκονται σε πορεία σταδιακής απόσυρσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις αρχές του 2018, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την ενσωμάτωση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης του λεγόμενου Δημοσιονομικού Συμφώνου, με το οποίο οι δημοσιονομικοί περιορισμοί θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής στο Δικαστήριο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να επιδιώκουν δημοσιονομικούς στόχους τεχνικά εξωπραγματικούς και δυσβάσταχτους από οικονομική, πολιτική και κοινωνική άποψη·

1.  θεωρεί ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που προβλέπονται από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο καταδικάζουν τα κράτη μέλη στη θέσπιση ολοένα δραστικότερων μέτρων λιτότητας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ύφεση και τη δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι της ΕΕ·

2.  αντιτίθεται στην ενσωμάτωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να το καταργήσουν και να προβούν στη συνολική επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών και δημοσιονομικών περιορισμών που απορρέουν από το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου