RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


fiskaalkokkuleppe (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping) Euroopa Liidu õiguskorda lisamise vastu


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek fiskaalkokkuleppe (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping) Euroopa Liidu õiguskorda lisamise vastu   
B8‑0478/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liit seisab endiselt silmitsi suurima majandus-, sotsiaal- ja poliitilise kriisiga alates liidu loomisest;

B.  arvestades, et seda kriisi on süvendanud kokkuhoiupoliitika, mis on avaldanud tugevat protsüklilist mõju ja toonud euroala äärepoolsetes riikides kaasa jätkusuutmatu töötuse, vaesuse ja ebavõrdsuse taseme;

C.  arvestades, et erakorraline rahapoliitika, mis aitas majanduse kergele toibumisele kaasa, on seda nüüd järk-järgult kurnama hakanud;

D.  arvestades, et liikmesriigid peavad 2018. aasta algul tegema otsuse fiskaalkokkuleppe lisamise kohta liidu õiguskorda, millega saab võimalikuks eelarvepiirangute käsitlemine Euroopa Kohtus;

E.  arvestades, et fiskaalkokkuleppega kohustatakse valitsusi saavutama eelarve-eesmärke, mis on tehniliselt ebarealistlikud ning majanduslikust, poliitilisest ja sotsiaalsest aspektist lähtudes jätkusuutmatud;

1.  on veendunud, et fiskaalkokkuleppes ette nähtud eelarvepiirangud sunnivad liikmesriike võtma üha karmimaid kokkuhoiumeetmeid, mis tekitab majanduslanguse ja kodanike eemaldumise EList;

2.  on vastu fiskaalkokkuleppe lisamisele liidu õigusraamistikku;

3.  kutsub liikmesriike üles seda kehtetuks tunnistama ning alustama uusi laiaulatuslikke läbirääkimisi majandusjuhtimise raamistikust tulenevate majandus- ja finantspiirangute üle.

Õigusalane teave