PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 394kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl fiskalinio susitarimo (Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje) įtraukimo į Europos Sąjungos teisės sistemą


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl fiskalinio susitarimo (Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje) įtraukimo į Europos Sąjungos teisės sistemą   
B8-0478/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos Sąjunga išgyvena giliausią nuo jos sukūrimo ekonominę, socialinę ir politinę krizę;

B.  kadangi šią krizę dar labiau padidino griežto taupymo politika, kuri turėjo didelį prociklišką poveikį ir dėl kurios iki netvaraus lygio padidėjo nedarbas, skurdas ir nelygybė euro zonos periferijos šalyse;

C.  kadangi dėl netradicinės pinigų politikos pasiektas trapus ekonomikos atsigavimas, tačiau šios politikos priemonės palaipsniui nutraukiamos;

D.  kadangi iki 2018 m. pradžios valstybės narės turės nuspręsti, ar į Sąjungos teisės sistemą įtraukti vadinamąjį fiskalinį susitarimą, pagal kurį biudžeto reikalavimų klausimai galėtų būti nagrinėjami Teisingumo Teisme;

E.  kadangi fiskalinis susitarimas įpareigoja vyriausybes siekti techniškai neįgyvendinamų ir ekonominiu, politiniu ir socialiniu požiūriais netvarių fiskalinių tikslų;

1.  laikosi nuomonės, kad fiskaliniame susitarime numatyti biudžeto reikalavimai privers valstybes nares taikyti vis radikalesnes griežto taupymo priemones, o tai sustiprins nuosmukį ir padidins piliečių nepasitenkinimą ES;

2.  prieštarauja fiskalinio susitarimo įtraukimui į Sąjungos teisės sistemą;

3.  ragina valstybes nares panaikinti šį susitarimą ir pradėti naujas išsamias derybas dėl ekonominių ir finansinių reikalavimų remiantis ekonomikos valdymo sistema.

Teisinis pranešimas