REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 389kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


pret fiskālā pakta (Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā) iekļaušanu Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai pret fiskālā pakta (Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā) iekļaušanu Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā  
B8-0478/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienībā pašlaik valda kopš tās izveidošanas dziļākā ekonomikas, sociālā un politiskā krīze;

B.  tā kā šo krīzi vēl vairāk saasināja taupības politika, kam bija spēcīga procikliska ietekme un kas radīja nepanesamu bezdarba, nabadzības un nevienlīdzības līmeni eurozonas perifērijas valstīs;

C.  tā kā netradicionālās monetārās politikas pasākumi, kas veicināja nestabilo ekonomikas atlabšanu, tiek pamazām pārtraukti;

D.  tā kā dalībvalstīm līdz 2018. gada sākumam būs jānolemj par t. s. fiskālā pakta iespējamu iekļaušanu Savienības tiesību sistēmā, tādējādi budžeta ierobežojumus padarot attaisnojumus Eiropas Savienības Tiesā;

E.  tā kā fiskālais pakts valdībām paredz pienākumu īstenot no ekonomiskā, politiskā un sociālā viedokļa tehniski nereālistiskus un nepanesamus mērķus budžeta jomā,

1.  uzskata, ka fiskālajā paktā paredzētie budžeta ierobežojumi liktu dalībvalstīm pieņemt aizvien radikālākus taupības pasākumus, tādējādi veicinot recesiju un pilsoņu nepatiku pret ES;

2.  iebilst pret fiskālā pakta iekļaušanu Savienības tiesiskajā regulējumā;

3.  aicina dalībvalstis to atcelt un pilnībā no jauna sākt sarunas par ekonomiskajiem un finanšu ierobežojumiem, kas izriet no ekonomikas pārvaldības sistēmas.

Juridisks paziņojums