ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


tegen de opname van het begrotingspact (Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie) in het rechtskader van de Europese Unie


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement tegen de opname van het begrotingspact (Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie) in het rechtskader van de Europese Unie   
B8‑0478/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de EU kampt met de grootste economische, sociale en politieke crisis sinds haar oprichting;

B.  overwegende dat deze crisis verergerd is door het bezuinigingsbeleid, met maatregelen die krachtige procyclische effecten hebben veroorzaakt en geleid hebben tot onhoudbare werkloosheid, armoede en ongelijkheid in de landen in de periferie van de eurozone;

C.  overwegende dat de buitengewone maatregelen op het gebied van monetair beleid die het broze economische herstel hebben ondersteund, in de richting gaan van een geleidelijke uitfasering;

D.  overwegende dat de lidstaten vóór het begin van 2018 moeten beslissen over de opname van het zogeheten begrotingspact in de rechtsorde van de Unie, om de begrotingsregels die voor de Unie gelden, onder de controle te brengen van het Hof van Justitie;

E.  overwegende dat het begrotingspact de regeringen verplicht begrotingsdoelstellingen na te streven die technisch onrealistisch zijn en die uit economisch, politiek en sociaal oogpunt onhoudbaar zijn;

1.  is van mening dat de budgettaire regels van het begrotingspact de lidstaten veroordelen tot het nemen van steeds drastischere bezuinigingsmaatregelen, hetgeen een recessie in de hand werkt en ertoe leidt dat de burgers zich van de EU afkeren;

2.  is gekant tegen de opname van het begrotingspact in het rechtskader van de Unie;

3.  verzoekt de lidstaten het pact op te heffen en over te gaan tot een volledige heronderhandeling van de economische en financiële regels als gevolg van het kader voor economische governance.

Juridische mededeling