NÁVRH UZNESENIA
PDF 250kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


proti zaradeniu „rozpočtovej dohody“ (zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii) do právneho rámca Európskej únie


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu proti zaradeniu „rozpočtovej dohody“ (zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii) do právneho rámca Európskej únie   
B8‑0478/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ stále zažíva najhoršiu hospodársku, sociálnu a politickú krízu od svojho založenia;

B.  keďže táto kríza bola vyostrená úspornou politikou, ktorá mala silné procyklické účinky a vytvorila neudržateľnú mieru nezamestnanosti, chudoby a nerovnosti v krajinách na okraji eurozóny;

C.  keďže mimoriadne menové politiky, ktoré podporovali krehké hospodárske oživenie, smerujú k ich postupnému znovuzavedeniu,

D.  keďže začiatkom roka 2018 majú členské štáty rozhodnúť o začlenení takzvanej „rozpočtovej dohody“ do právneho rámca Únie, a zabezpečiť tak zdôvodniteľnosť rozpočtových obmedzení pred Súdnym dvorom;

E.  keďže „rozpočtová dohoda“ zaväzuje vlády, aby plnili technicky nerealistické rozpočtové ciele, ktoré sú neudržateľné z hospodárskeho, politického a sociálneho hľadiska;

1.  rozpočtové obmedzenia podľa „rozpočtovej dohody“ nútia členské štáty prijímať stále drastickejšie úsporné opatrenia, a tak priživovať recesiu a nespokojnosť občanov s EÚ;

2.  stavia sa proti začleneniu „rozpočtovej dohody“ do právneho rámca Únie;

3.  vyzýva členské štáty, aby túto dohodu zrušili a pristúpili k novému komplexnému prerokovaniu hospodárskych a finančných obmedzení vyplývajúcich z rámca pre správu ekonomických záležitostí.

Právne oznámenie