FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 156kWORD 48k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


mot införlivandet av finanspakten (fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen) i EU:s rättsliga ram


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Förslag till Europaparlamentets resolution mot införlivandet av finanspakten (fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen) i EU:s rättsliga ram   
B8‑0478/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU genomgår den djupaste ekonomiska, sociala och politiska krisen sedan unionen grundades.

B.  Krisen har förvärrats av åtstramningspolitiken, som har haft kraftig konjunkturförstärkande verkan och skapat ohållbart höga nivåer av arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet i länderna i euroområdets periferi.

C.  Genom finanspolitiska specialåtgärder har en bräcklig ekonomisk återhämtning kommit till stånd, men dessa åtgärder börjar nu gradvis avslutas.

D.  Medlemsstaterna måste före början av 2018 fatta beslut om införlivande av den s.k. finanspakten i EU:s rättsliga ram, vilket skulle innebära att EU-domstolen får domsrätt vad gäller budgetkraven.

E.  Finanspakten ålägger medlemsstaternas regeringar att följa budgetmål som är tekniskt orealistiska och ekonomiskt, politiskt och socialt ohållbara.

1.  Europaparlamentet anser att budgetkraven i finanspakten tvingar medlemsstaterna att vidta allt mer drastiska åtstramningsåtgärder, vilket späder på recessionen och allmänhetens missnöje med EU.

2.  Europaparlamentet motsätter sig ett införlivande av finanspakten i EU:s rättsliga ram.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upphäva pakten och inleda helt nya förhandlingar om de ekonomiska och finanspolitiska kraven inom ramen för den ekonomiska styrningen.

Rättsligt meddelande