PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 45k
12.7.2017
PE605.608v01-00
 
B8-0481/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zajęcia wód terytorialnych Sahary Zachodniej przez Królestwo Marokańskie


Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zajęcia wód terytorialnych Sahary Zachodniej przez Królestwo Marokańskie  
B8‑0481/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Unią Europejską a Marokiem,

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie terytorialnego zakresu stosowania układu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że prawo międzynarodowe nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa ani jurysdykcji na wodach Sahary Zachodniej na południe od równoleżnika 27°40’ N, jak stwierdzono w Karcie Narodów Zjednoczonych i konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, i zapisano w opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sahary Zachodniej z 1975 r. oraz w opinii prawnej ONZ z 2002 r.;

B.  mając na uwadze, że w dniu 6 lipca rząd Maroka przyjął rozporządzenie określające granice morskie z Wyspami Kanaryjskimi i włączające obszary morskie Sahary Zachodniej do wód terytorialnych Maroka;

1.  potępia tę niezgodną z prawem decyzję Królestwa Marokańskiego;

2.  wzywa Komisję do wykonania wyroku TSUE przez wyłączenie Sahary Zachodniej z porozumień z Marokiem.

Informacja prawna