NÁVRH USNESENÍ
PDF 248kWORD 48k
13.6.2017
PE605.609v01-00
 
B8-0482/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o katastrofálním znečištění Středozemního moře


Joëlle Mélin

Návrh usnesení Evropského parlamentu o katastrofálním znečištění Středozemního moře  
B8-0482/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Barcelonskou úmluvu(1) a na protokol ICZM(2);

–  s ohledem na evropsko-středomořské partnerství(3);

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se počet plastových částic ve Středozemním moři odhaduje na 250 miliard a že 80 % znečištění pochází z komunálního odpadu, odpadních vod a z dalšího pozemního znečištění;

 

B.  vzhledem k tomu, že boj proti zdrojům znečištění je součástí cílů programu Horizont 2020;

 

C.  vzhledem k tomu, že Protokol o integrovaném řízení pobřežních zón není závazný pro místní orgány;

 

D.  vzhledem k tomu, že se v naléhavých případech osvědčil APS(4) v rámci SRČ/PPA(5);

 

1.  žádá Komisi, aby prosazovala uznání a rozvoj Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón tak, aby byl pro státy v oblasti Středomoří závazný, a aby mu zejména dodala technické a lidské zdroje odpovídající jeho původním ambicím;

 

2.  vyzývá Komisi, aby do partnerství Euromed zahrnula ekologickou složku;

 

3.  vyzývá Komisi, aby zásadu „znečišťovatel platí“ rozšířila na znečištění pocházející z pobřeží;

 

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

 

(1)

Úmluva přijatá v roce 1976 a pozměněná v roce 1995

(2)

Protokol o integrovaném řízení pobřežních zón

(3)

Posílené a rozšířené partnerství Unie pro Středomoří

(4)

Akční plán pro Středomoří

(5)

Středisko regionálních činností s programem prioritních akcí

Právní upozornění