PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 49k
13.6.2017
PE605.609v01-00
 
B8-0482/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie plagi zanieczyszczeń na Morzu Śródziemnym


Joëlle Mélin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie plagi zanieczyszczeń na Morzu Śródziemnym  
B8‑0482/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konwencję z Barcelony(1) oraz Protokół w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną(2),

–  uwzględniając partnerstwo eurośródziemnomorskie(3),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że liczbę cząstek plastiku w Morzu Śródziemnym szacuje się na 250 miliardów, a 80 % zanieczyszczeń pochodzi z odpadów komunalnych, ścieków i innych zanieczyszczeń pochodzenia lądowego;

 

B.  mając na uwadze, że zwalczanie źródeł zanieczyszczeń należy do celów programu „Horyzont 2020”;

 

C.  mając na uwadze, że samorządy nie są zobowiązane do stosowania protokołu w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną;

 

D.  mając na uwadze, że w nagłych przypadkach sprawdził się plan działania PAM(4) dzięki funkcjonowaniu CAR programu działań priorytetowych(5);

 

1.  apeluje do Komisji o propagowanie uznawania i rozszerzania protokołu w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, by stał się on wiążący dla państw basenu Morza Śródziemnego, w szczególności dzięki przyznaniu na ten cel zasobów technicznych i ludzkich na miarę pierwotnych ambicji;

 

2.  apeluje do Komisji, by do partnerstwa eurośródziemnomorskiego włączyła aspekt ekologiczny;

 

3.  wzywa Komisję do rozszerzenia zasady „zanieczyszczający płaci” na zanieczyszczenia pochodzenia lądowego;

 

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

(1)

Konwencja przyjęta w 1976 r. i zmieniona w 1995 r.

(2)

Protokół w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego.

(3)

Partnerstwo zacieśnione i rozszerzone przez Unię dla Śródziemnomorza.

(4)

Plan działania na rzecz regionu Morza Śródziemnego.

(5)

Centrum aktywności regionalnej programu działań priorytetowych.

Informacja prawna