PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 48k
20.7.2017
PE605.610v01-00
 
B8-0483/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ochrony i popularyzacji języków regionalnych i mniejszościowych w UE


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony i popularyzacji języków regionalnych i mniejszościowych w UE  
B8‑0483/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ponad 40 milionów mieszkańców Unii Europejskiej posługuje się ponad 60 językami regionalnymi lub mniejszościowymi;

B.  mając na uwadze, że niemal wszystkie społeczności posługujące się językami regionalnymi lub mniejszościowymi mają trudności z utrzymaniem swoich języków; mając na uwadze, że 49 języków jest poważnie zagrożonych wymarciem;

C.  mając na uwadze, że ochrona języków regionalnych i mniejszościowych jest obowiązkiem wynikającym z praw człowieka; mając na uwadze, że języki regionalne i mniejszościowe stanowią niezbędną część składową równych, wielokulturowych i tolerancyjnych społeczeństw oraz współtworzą tożsamość człowieka;

1.  wzywa Komisję, aby rozważyła dodatkowe działania służące ochronie języków zagrożonych wymarciem, a także udzieliła większego wsparcia finansowego społecznościom posługującym się takimi językami oraz władzom lokalnym i regionalnym w celu zwiększania świadomości w zakresie rzadziej używanych języków;

2.  wzywa Komisję, aby poinstruowała państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, że każda społeczność posługująca się językiem regionalnym lub mniejszościowym zagrożonym wymarciem powinna otrzymać podobne wsparcie;

3.  wzywa Komisję, aby zachęciła państwa członkowskie do używania języków regionalnych lub mniejszościowych, którymi mówi się na ich terytoriach, we wszystkich europejskich i innych kampaniach wyborczych;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna