PROJEKT REZOLUCJI
PDF 223kWORD 46k
19.7.2017
PE605.611v01-00
 
B8-0484/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie kontroli stosowania prawa UE


Nicola Caputo

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kontroli stosowania prawa UE  
B8‑0484/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze opublikowane niedawno sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE, obrazujące sposób, w jaki Komisja monitorowała i stosowała prawo UE w 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że w wyżej wymienionym sprawozdaniu wskazano na znaczny wzrost (21 %), w porównaniu z rokiem poprzednim, liczby wszczętych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

C.  mając w szczególności na uwadze naruszanie przez państwa członkowskie przepisów unijnych dotyczących emisji spalin ze strony producentów samochodów, nielegalnych składowisk odpadów i bezpieczeństwa transportu, a także zamówień publicznych i koncesji;

1.  jest zdania, że niewłaściwe stosowanie przepisów unijnych pozbawia obywateli i przedsiębiorstwa korzyści zapisanych w ustawodawstwie UE;

2.  apeluje do państw członkowskich o wdrażanie dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego w terminach, jakich zobowiązali się przestrzegać oraz uważa, że w celu ułatwienia terminowej transpozycji Komisja powinna wspierać państwa członkowskie poprzez przygotowanie planów wdrażania, specjalnych stron internetowych oraz dokumentów zawierających wytyczne, a także poprzez wymianę najlepszych praktyk na posiedzeniach grup ekspertów.

 

Informacja prawna