ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 47k
18.7.2017
PE605.614v01-00
 
B8-0487/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно рисковете за здравето, свързани с използването на солариуми


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно рисковете за здравето, свързани с използването на солариуми  
B8‑0487/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според наскоро проведено проучване на Световната здравна организация излагането на ултравиолетови (UV) лъчи от солариуми, използвани за козметични цели, увеличава заболеваемостта от рак на кожата и намалява възрастта, на която болестта може да се появи;

Б.  като има предвид, че от 2009 г. насам Международната агенция за изследване на рака е класифицирала излагането на ултравиолетовите (UV) лъчи, излъчвани от солариумите, като „канцерогенно“ и като има предвид, че то е причина за близо 500 000 случая на ракови заболявания в Европа, САЩ и Австралия;

В.  като има предвид, че използването на солариуми крие други рискове за здравето, като например изгаряния, по-бързо състаряване на кожата, възпаления на очите и отслабване на имунната система;

1.   приканва Комисията да  насърчава инициативите, целящи да повишат осведомеността на потребителите относно рисковете за здравето, свързани с използването на солариуми, и необходимостта използването им да бъде сведено единствено до медицински цели;

2.  призовава Комисията да насърчи въвеждането на ограничения на достъпа до тези уреди въз основа на възрастта, типа кожа, времето на излагане и дори здравословното състояние на съответното лице.

Правна информация