FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 48k
13.6.2017
PE605.617v01-00
 
B8-0489/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om de fejlslagne politikker vedrørende vindenergi


Joëlle Mélin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om de fejlslagne politikker vedrørende vindenergi  
B8‑0489/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Århuskonventionen,

–  der henviser til direktiverne 2009/28/EF om vedvarende energi og 2012/27/EU om energieffektivitet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til støjgenerne fra vindmøller for de nærliggende bebyggelser;

B.  der henviser til den meget høje kulstofbalance i forbindelse med fremstilling og installation af vindenergianlæg;

C.  der henviser til, at denne industri får omfattende offentlige tilskud;

D.  der henviser til, at den tvungne energiomstilling i Tyskland er en fiasko og koster 28 mia. EUR om året;

E.  der henviser til, at en nylig undersøgelse fra SEO Birdlife(1) viser, at vindmøller hvert år dræber mellem 6 og 18 millioner fugle og flagermus i Spanien;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at forelægge Kommissionen et nationalt moratorium for vindkraftanlæg;

2.  opfordrer Kommissionen til at revidere eller ophæve direktiv 2009/28/EF og 2012/27/EU;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at vende sig mod andre rene energikilder såsom atomenergi;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

(1)

Spansk ornitologisk selskab.

Juridisk meddelelse