ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 49k
13.6.2017
PE605.617v01-00
 
B8-0489/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών στον τομέα της αιολικής ενέργειας


Joëlle Mélin

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών στον τομέα της αιολικής ενέργειας  
B8‑0489/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση Aarhus,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την οδηγία 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την ηχορύπανση που προκύπτει από τις ανεμογεννήτριες για τα γειτονικά σπίτια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά υψηλό ισοζύγιο του άνθρακα από την παραγωγή και από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω βιομηχανία επωφελείται από ευρείες δημόσιες επιχορηγήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γερμανία η αναγκαστική ενεργειακή μετάβαση αποτελεί αποτυχία και κοστίζει 28 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόσφατη μελέτη της SEO(1)Birdlife αποκαλύπτει ότι μια ανεμογεννήτρια σκοτώνει μεταξύ 6 και 18 εκατομμύρια πτηνά και νυχτερίδες κάθε έτος στην Ισπανία·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν στην Επιτροπή εθνικό μορατόριουμ σχετικά με τις ανεμογεννήτριες·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2012/27/ΕΕ ή να προχωρήσει στην κατάργησής τους·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να στραφούν σε άλλες καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Ισπανική ορνιθολογική εταιρία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου