ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 47k
24.8.2017
PE605.620v01-00
 
B8-0492/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων στήριξης αλλοδαπών και μεταναστών


Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων στήριξης αλλοδαπών και μεταναστών  
B8‑0492/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο κατά τον μήνα Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικές επιχορηγήσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια δαπανήθηκαν σε μαθήματα «έθνικ» μαγειρικής για άεργους μετανάστες, 2 εκατομμύρια δόθηκαν σε επιχορηγήσεις προς τους «μετανάστες» και 3 εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις ομάδων άσκησης πίεσης κοινωνικού χαρακτήρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια λογική λιτότητας, ανησυχώντας ταυτόχρονα για την ένδεια του προϋπολογισμού της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις λιγοστές και ακόμη εύθραυστες ενδείξεις εξόδου από την «κρίση», η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να μαστίζουν ακόμα τα 27 κράτη μέλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της εντύπωσης στους μετανάστες ότι θα μπορέσουν να βρουν εργασία αποτελεί ψέμα τη στιγμή που η εύρεση θέσεων εργασίας είναι αδύνατη για τους ίδιους τους κατοίκους της ΕΕ·

1.  καλεί την Επιτροπή να πάψει να χρηματοδοτεί έργα στήριξης αλλοδαπών και μεταναστών, και να επικεντρωθεί μάλλον στη χρηματοδότηση σχεδίων βελτίωσης των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των ευρωπαίων πολιτών·

2.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί τη δέουσα χρήση των δημόσιων πόρων, εξακριβώνοντας, με απτά στοιχεία, τα αποτελέσματα των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου