PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 282kWORD 54k
6.9.2017
PE605.633v01-00
 
B8-0497/2017

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))


Izvjestiteljica: Julie Girling

u ime Kluba zastupnika ECR-a


Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))  
B8-0497/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (C(2017)03664),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009, a posebno njezin članak 11. stavak 1. točke (a), (c) i (d) i članak 18. stavak 5.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004(2),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o osnovnom sastavu zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti(3),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da više od polovice (52 %) odraslih osoba u Uniji ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretilo(4); budući da, ovisno o državi, udio osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilih osoba u stanovništvu varira između 30 % i 70 %, odnosno 10 % i 30 %, te se taj udio povećava s dobi; budući da se u mnogim državama članicama broj pretilih osoba udvostručio u posljednjih 20 godina(5);

B.  budući da pretilost predstavlja jedan od najvećih izazova u području javnog zdravlja; budući da njezina raširenost ugrožava kvalitetu života i stabilnost nacionalnih i regionalnih proračuna za zdravstvenu i socijalnu skrb; budući da se u Uniji oko 7 % nacionalnih rashoda u zdravstvu izdvaja za troškove povezane s pretilosti kod odraslih osoba(6); budući da to podrazumijeva i druge ekonomske troškove kao što je gubitak produktivnosti zbog bolovanja i prerane smrti;

C.  budući da je zbog raširenosti i posljedica pretilosti potrebno primijeniti niz preventivnih i kurativnih rješenja;

D.  budući da zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti predstavljaju jedno od rješenja koji su dostupni potrošačima; budući da se, za razliku od pomodarskih dijeta, zamjenama za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti jamči znatan gubitak težine te adekvatan unos osnovnih hranjivih tvari;

E.  budući da je nakupljanje masnog tkiva faktor u nastanku dijabetesa tipa 2, čiji je glavni uzrok prekomjerna težina/pretilost(7);

F.  budući da je poznato da je smanjenje tjelesne težine najvažniji dio bilo kojeg programa prevencije i liječenja dijabetesa; budući da količina izgubljene tjelesne težine i količina izgubljene tjelesne težine koja se uspješno održava imaju izravan utjecaj na smanjenje razvoja dijabetesa kod osoba s predijabetesom, iz čega slijedi da bi metodu kojom se može ostvariti gubitak tjelesne težine od 10 % i njeno održavanje uz visok stupanj sukladnosti s propisima i nisku stopu neželjenih posljedica (kao što je zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti) trebalo razmotriti kao jednu od opcija u programima prevencije dijabetesa(8);

G.  budući da studije koje se trenutačno provode u Ujedinjenoj Kraljevini(9), uključujući one koje financira Komisija(10), pokazuju da su zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti učinkovite u povlačenju simptoma dijabetesa tipa 2;

H.  budući da je pri razvoju sveobuhvatne strategije za borbu protiv pretilosti i dijabetesa tipa 2 važno uzeti u obzir dostupnost, privlačnost i cjenovnu pristupačnost zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti;

I.  budući da se standard CODEX za zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti(11) sigurno i sveobuhvatno primjenjuje u Uniji već više od 30 godina te su pravila Unije koja su na snazi usklađena s tim međunarodnim standardom; budući da Delegirana uredba u svojem trenutačnom obliku nije sukladna kriterijima o sastavu i zahtjevima o označivanju navedenog međunarodnog standarda; budući da bi to moglo prouzročiti prepreke u trgovini s teškim posljedicama za konkurentnost tog sektora u Uniji;

J.  budući da Komisija ima ulogu upravitelja rizicima te stoga mora uzeti u obzir preporuke Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i praktične posljedice primjene tih preporuka; budući da Komisija nije uzela u obzir tehnološke probleme povezane s predloženim kriterijima u pogledu sastava: predložena kombinacija hranjivih tvari povećala bi cijenu proizvoda te bi ih bilo teže proizvoditi, smanjio bi se njihov rok trajanja te bi potrošačima bili neukusni, između ostalog i zbog čudnog okusa koji bi imali;

K.  budući da se preporuke temelje na teoretskim izračunima i ekstrapolacijama za opću populaciju; budući da se te brojke, osobito referentne prehrambene vrijednosti za zdrave osobe, ne bi trebale primjenjivati na osobe s prekomjernom težinom i pretile osobe jer se njihove prehrambene potrebe razlikuju od potreba zdravih osoba, posebice kada je riječ o sintezi i razgradnji bjelančevina i količini bjelančevina koje su im potrebne; budući da je i sama EFSA u svojoj procjeni(12) prepoznala ta ograničenja;

L.  budući da su esencijalne masne kiseline potrebne za snižavanje krvnog tlaka i lipida; budući da EFSA uvažava da je smanjenje rezervi masnih kiselina u adipoznom tkivu kod osoba s prekomjernom težinom i pretilih osoba samo teoretsko, s obzirom na to da se temelji na izračunima za zdrave osobe(13); budući da EFSA također priznaje da „dodavanje esencijalnih masnih kiselina zamjenama za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti možda nije potrebno jer se one otpuštaju iz zaliha u tkivima prilikom gubitka kilograma”(14); budući da bi Komisija o tome trebala voditi računa jer činjenica jest da bi zbog povećanih razina esencijalnih masnih kiselina moglo doći do problema s užeglosti, što znači i kraći vijek trajanja, te do negativnog utjecaja na organoleptička svojstva proizvoda, uključujući i čudan okus;

M.  budući da se minimalna količina bjelančevina u zamjenama za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti koju preporučuje EFSA (75 g) i koju predlaže Komisija temelji na teoretskim izračunima i ne može se opravdati u pogledu sigurnosti ili referiranjem na postojeću literaturu; budući da je EFSA došla do zaključka da „istraživanja općenito pokazuju da pri smanjenom unosu kalorija sinteza i razgradnja bjelančevina ostaju na istoj ili malo nižoj razini, pod uvjetom da prehrana uključuje između 50 i 100 g bjelančevina dnevno; budući da stoga u zamjenama za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti nije nužno potrebna količina bjelančevina veća od 50 g; budući da se mora voditi računa o tome da količina bjelančevina veća od 50 g na dan može loše utjecati na okus proizvoda, kao i povećati njegovu cijenu; budući da se iz toga zaključuje da će prijedlog Komisije o udjelu bjelančevina negativno utjecati na kvalitetu proizvoda, a da neće dovesti do mjerljivih koristi za potrošače;

N.  budući da je predloženo petogodišnje prijelazno razdoblje za primjenu tih budućih pravila o zamjenama za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti nedovoljno da bi se riješila pitanja povezana sa sastavom tih proizvoda, njihovim okusom i prihvatljivosti, te cjenovnom pristupačnosti za potrošače;

O.  budući da bi se pri ocjenjivanju izvedivosti primjene kriterija o sastavu na proizvode trebalo voditi računa o proizvodnom procesu i vijeku trajanja, okusu i raznovrsnosti proizvoda dostupnih potrošačima, istovremeno održavajući usklađenost s propisima;

P.  budući da se mora imati na umu da su na internetu dostupni proizvodi koji se uglavnom proizvode u trećim zemljama i ne sadržavaju informacije o sastojcima i sastavu te često obmanjuju potrošače o njihovoj uspješnosti u smanjenju tjelesne težine; budući da su stoga zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti bolja opcija jer su regulirane i jamče sigurnost potrošača; budući da su kvaliteta i cjenovna pristupačnost zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti važan faktor kada je riječ o odvraćanju pojedinaca od korištenja alternativnih proizvoda koji nisu sigurni;

Q.  budući da su neke agencije za javno zdravstvo, kao što je agencija ANSES u Francuskoj, upozorile na rizike povezane s gubitkom kilograma bez stručnog nadzora (s nuspojavama koje uključuju depresiju i gubitak samopouzdanja, gubitak mišićne i koštane mase, ponovno debljanje, itd.) te da ističu važnost stručnog nadzora(15);

R.  budući da bi se Delegiranom uredbom također zabranilo navođenje prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji na zamjenama za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, što uključuje i zdravstvene tvrdnje u vezi s gubitkom kilograma; budući da zbog toga potrošači ne bi mogli u potpunosti razumjeti moguće prednosti upotrebe zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te bi navedeni proizvodi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge proizvode koji smiju imati prehrambene i zdravstvene tvrdnje;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  smatra da Komisija u svojoj Delegiranoj uredbi nije uzela u obzir praktične i tehnološke implikacije predloženih kriterija o sastavu koji bi, ako budu usvojeni, doveli do toga da proizvodi dostupni potrošačima budu nižeg standarda, te da budu dostupni u manjim količinama i po višoj cijeni, zbog čega će se oni teže odlučiti za tu kvalitetnu opciju za gubitak kilograma i možda okrenuti rizičnijim alternativnim proizvodima;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

4.  poziva Komisiju da predstavi novi delegirani akt u kojemu se vodi računa o praktičnim i tehnološkim implikacijama predloženih kriterija te apelira na Komisiju da provede istraživanje o izvedivosti u kojem će se uzeti u obzir proizvodni procesi i vijek trajanja, okus i raznovrsnost proizvoda dostupnih potrošačima;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 181, 29.6.2013., str. 35.

(2)

SL L 304, 22.11.2011., str. 18.

(3)

Znanstveni odbor EFSA-e za dijetetske proizvode, prehranu i alergije, 2015., EFSA Journal 2015;13(1):3957.

(4)

OECD, Ukratko o zdravlju: Europa 2012. http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en

(5)

 Kratko izvješće EPRS-a, 2015., http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA%282015%29557003_EN.pdf

(6)

 Akcijski plan EU-a u pogledu dječje pretilosti 2014. – 2020.  http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

(7)

Colditz GA et al. Ann Int Med, 1995.

(8)

Christensen, P., Fogelholm, M., Westerterp-Plantenga, M., Macdonald, I., Martinez, A., Handjiev, S., Raben, A. (2016.). Metaboličke promjene nakon osmotjedne dijete s niskim unosom kalorija kod predijabetičnih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom: uloga spola, preliminarna studija. U Činjenicama o pretilosti volumen 9, (str. 48). Istraživanje je pokazalo da prehrana s niskim unosom kalorija rezultira gubitkom kilograma i smanjenjem krvnog tlaka, tvari HbA1c i razine inzulina mjerenog natašte kod predijabetičnih ispitanika. Također je primijećeno da je smanjenje izraženije kod muškaraca nego kod žena.

(9)

Studija DIRECT (klinička studija o remisiji dijabetesa): Remisija dijabetesa tipa 2 uz nekirurški pristup regulaciji tjelesne težine uz pomoć prehrane koju karakterizira unos tekućina niske energetske vrijednosti i dugoročnog održavanja tjelesne težine uz uobičajenu skrb u okviru nacionalnog zdravstvenog sustava. U okviru ovog istraživanja, koje financira Diabetes UK, trenutačno se proučava mogu li intenzivni programi za mršavljenje i održavanje tjelesne težine biti korisni za osobe s dijabetesom tipa 2, a provodit će se do listopada 2018. Studija se temelji na istraživanju koje je provelo Sveučilište u Newcastleu, a u okviru kojeg se proučavao utjecaj niskokalorične prehrane na 11 pojedinaca s dijabetesom tipa 2. Nakon 8 tjedana, kod tih su osoba izmjerene niže razine masnih tvari u jetri i gušterači, zbog čega se poboljšala proizvodnja inzulina, a simptomi dijabetesa tipa 2 su se povukli. Nakon tri mjeseca, većina ispitanika imala je normalne razine glukoze u krvi, što dokazuje učinkovitost niskokalorične prehrane u povlačenju simptoma dijabetesa tipa 2 i dugoročnom održavanju razine glukoze.

(10)

PRELIMINARNI REZULTATI: Prevencija dijabetesa uz pomoć promjena životnih navika i studija o stanovništvu u Europi i cijelom svijetu. Cilj ovog projekta, koji financira Europska komisija, jest utvrditi koje su promjene životnih navika najučinkovitije u prevenciji dijabetesa tipa 2 kod pretilih osoba i osoba s prekomjernom tjelesnom težinom. Preliminarni rezultati ovog projekta pokazali su da su zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti rezultirale gubitkom od približno 10 kg u osam tjedana te smanjenjem krvnog tlaka i kolesterola. To je zatim dovelo do smanjenja inzulinske rezistencije, što je rezultiralo povlačenjem simptoma dijabetesa tipa 2.

(11)

Standardi za nadomjeske prehrani koji se konzumiraju kod prehrane s vrlo niskim energetskim vrijednostima radi smanjenja tjelesne težine (CODEX STAN 203-1995).

(12)

Znanstveni odbor EFSA-e za dijetetske proizvode, prehranu i alergije, 2015., Znanstveno mišljenje o osnovnom sastavu zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti. EFSA Journal 2015;13(1):3957, 52 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3957. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(13)

Ibid.

(14)

Ibid.

(15)

https://www.anses.fr/en/content/weight-loss-diets

Pravna napomena