Menettely : 2017/2780(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0498/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0498/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0341

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 287kWORD 60k
6.9.2017
PE605.637v01-00
 
B8-0498/2017

työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti


ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D051451 – 2017/2780(RSP))


Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Vastuussa oleva jäsen: Bart Staes

Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D051451 – 2017/2780(RSP))  
B8‑0498/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä DAS-68416-4 -soijaa sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D051451),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 3 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan(1),

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 12. kesäkuuta 2017 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 26. tammikuuta 2017 hyväksymän lausunnon, joka julkaistiin 16. maaliskuuta 2017(3),

–  ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 25. tammikuuta 2011 Dow AgroSciences Europe toimitti Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen, joka koski muuntogeenistä DAS-68416-4 -soijaa sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamista markkinoille; toteaa, että hakemus kattoi myös muuntogeenisen DAS-68416-4 -soijan saattamisen markkinoille sitä sisältävissä tai siitä koostuvissa tuotteissa minkä tahansa muun soijan tavoin muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B.  ottaa huomioon, että 26. tammikuuta 2017 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, joka julkaistiin 16. maaliskuuta 2017(5);

C.  ottaa huomioon, että asetuksessa (EU) N:o 1829/2003 määrätään, että muuntogeeniset elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön, ja että komission on päätöstään laatiessaan otettava huomioon mahdolliset yhteisön lainsäädännön asiaa koskevat säännökset ja muut tarkasteltavana olevan asian kannalta perustellut tekijät;

D.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät lukuisia kriittisiä huomioita kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana(6); ottaa huomioon, että huolestuttavimmissa arvioinneissa todettiin esimerkiksi, etteivät nykyinen käyttö ja esitetyt riskinarviointitiedot anna riittävästi tietoa, jonka perusteella voitaisiin yksiselitteisesti sulkea pois se mahdollisuus, että ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuu haitallisia vaikutuksia [...], että hakijan tähän mennessä toimittamat tiedot eivät ole riittäviä hakemuksen arvioinnin saattamiseksi päätökseen ja että suppeat tutkimukset tekevät täydellisen riskinarvioinnin laatimisen vaikeaksi;

E.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat arvostelleet muun muassa seuraavia seikkoja: muuntogeenisen soijan vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen koskevien tutkimusten puuttumista, mikä estää ympäristöriskien arvioinnin loppuunsaattamisen, vertailevassa arvioinnissa käytettyjen paikkojen valintaa ja sijaintia, sitä, ettei toksikologista riskinarviointia voida saattaa loppuun, koska asianmukainen DAS-68416-4 -soijan kasvimateriaalia koskeva toksisuustesti puuttuu, sellaisia täydentäviä rikkakasvien torjunta-aineita koskevien tietojen puuttumista, joita voidaan käyttää muuntogeenisiin viljelykasveihin ja niiden metaboliitteihin, sitä, että ravitsemuksellinen arviointi perustuu teollisuuden itse tekemään tutkimukseen, jonka pohjalta ei voida tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä, sekä sitä, ettei hakijan ehdotus ympäristönseurantasuunnitelmaksi täytä tavoitteita, jotka on määritelty geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY(7) liitteessä VII;

F.  ottaa huomioon, että DAS-68416-4 -soija ilmentää AAD-12 (aryloxyalkanoate dioxygenase-12) -proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettäviä 2,4-dikloorifenoksietikkahappoa (2,4-D) ja muita asianomaisia fenoksiherbisidejä; ottaa huomioon, että se ilmaisee myös fosfinotrisiiniasetyylitransferaasi (PAT) -proteiinia, jonka ansiosta se kestää glufosinaattiammoniumiin pohjautuvia rikkakasvien torjunta-aineita;

G.  ottaa huomioon, että riippumattomissa tutkimuksissa on tuotu esiin huoli 2,4-D:n tehoaineen aiheuttamista sikiön kehitykseen, synnynnäisiin epämuodostumiin ja hormonitoiminnan häiriöihin liittyvistä riskeistä(8); ottaa huomioon, että vaikka 2,4-D:n tehoaineen hyväksyntä uusittiin vuonna 2015, hakija ei ole vielä toimittanut tietoja mahdollisista vaikutuksista hormonitoimintaan(9);

H.  ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja sen tähden se kuuluu kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21. lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009(10) säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta 2018(11);

I.  ottaa huomioon, että useat asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa 2,4-D:n hajoamistuotteesta 2,4-dikloorifenolista, jota saattaa esiintyä maahantuodussa DAS-68416-4 -soijassa; toteaa, että 2,4-dikloorifenoli on tunnettu hormonitoimintaa häiritsevä, lisääntymiselle vaarallinen aine;

J.  toteaa, että koska 2,4-dikloorifenoli on erittäin liukoinen rasvoihin ja öljyihin, sen oletetaan kertyvän soijaöljyyn soijapapuja jalostettaessa; ottaa huomioon, että tärkein ihmisten käyttämä soijatuote on soijaöljy, jota sisältyy monien muiden tuotteiden ohella muun muassa joihinkin äidinmaidonkorvikkeisiin(12);

K.  toteaa, että 2,4-dikloorifenolin määrä tuotteessa voi olla suurempi kuin 2,4-D -jäämän määrä; toteaa, että unionissa ei ole säädetty enimmäisjäämäpitoisuutta (MRL) 2,4‑dikloorifenolille;

L.  toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien tuore raportti osoittaa, että torjunta-aineet ovat vastuussa arviolta 200 000 vuosittaisesta akuutin myrkytyksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta, joista 99 % tapahtuu kehitysmaissa(13); ottaa huomioon, että unioni on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t), joihin on sisällytetty sitoumus vähentää huomattavasti vaarallisista kemikaaleista aiheutuvia kuolemia ja sairauksia sekä ilman, veden ja maaperän saastumista ja pilaantumista vuoteen 2030 mennessä (SDG 3, tavoite 3.9) ja tämän yhtenä indikaattorina on tahattomasta myrkytyksestä aiheutuva kuolleisuus(14); toteaa, että on osoitettu, että rikkakasvien torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten kasvien viljely johtaa siihen, että tällaisia torjunta-aineita käytetään enemmän kuin jos viljeltäisiin tavanomaisia viljelykasveja(15);

M.  ottaa huomioon, että unioni on sitoutunut kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen, jossa pyritään minimoimaan ristiriidat ja varmistamaan synergiat EU:n eri politiikkojen välillä, muun muassa kaupan, ympäristön ja maatalouden alalla(16), jotta kehitysmaat hyötyisivät ja kehitysyhteistyötä tehostettaisiin(17);

N.  toteaa, että DAS-68416-4 -soijan unioniin tuonnin salliminen johtaa epäilemättä sen viljelyn lisääntymiseen kolmansissa maissa, muun muassa kehitysmaissa, ja vastaavasti 2,4-D -torjunta-aineiden ja glufosinaattia sisältävien torjunta-aineiden käytön lisääntymiseen;

O.  ottaa huomioon, että useita valikoivia torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten viljelykasvien kehittäminen johtuu pääasiassa siitä, että rikkakasvien kyky sietää glyfosaattia on kasvanut nopeasti maissa, jotka ovat tukeutuneet suuressa määrin muuntogeenisiin viljelykasveihin;

P.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 12. kesäkuuta 2017 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; toteaa, että 15 jäsenvaltiota äänesti päätöstä vastaan, kun taas vain 11 jäsenvaltiota, jotka edustavat vain 36,57:ää prosenttia unionin väestöstä, äänesti sen puolesta ja kaksi jäsenvaltiota pidättäytyi äänestämästä;

Q.  katsoo, että komissio on useaan otteeseen pahoitellut sitä, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen sen on hyväksyttävä lupapäätökset ilman elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tukea ja että asian palauttamisesta komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus tämän prosessin kokonaisuudessa, on tullut yleinen käytäntö muuntogeenisille elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa päätöksenteossa; toteaa, että myös puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana tätä käytäntöä ja katsonut sen olevan epädemokraattinen(18);

R.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä ja kehotti komissiota peruuttamaan ehdotuksen ja esittämään uuden;

S.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti komission olisi mahdollisuuksien mukaan toimittava siten, että se pyrkii välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti syntyvästä täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta enemmistön kannasta, erityisesti arkaluonteisissa, esimerkiksi kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää päätöksessä (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden mukainen, sillä se ei ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteen kanssa; toteaa, että kyseisenä tavoitteena on asetuksessa (EY) N:o 178/2002(19) vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti luoda edellytykset ihmisten hengen ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen yhteydessä, samalla kun varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että otetaan huomioon nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

5.  kehottaa komissiota olemaan hyväksymättä rikkakasvien torjunta-aineita sietäviä muuntogeenisiä kasveja ilman täydellisen arvioinnin tekemistä täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden ja viljelymaissa käytettävien niistä tehtyjen kaupallisten valmisteiden ruiskutuksista peräisin olevista jäämistä;

6.  kehottaa komissiota olemaan hyväksymättä rikkakasvien torjunta-aineita sietäviä muuntogeenisiä kasveja, jotka on tehty vastustuskykyisiksi rikkakasvien torjunta-aineyhdistelmälle, kuten DAS-68416-4 -soija, ilman täydellisen arvioinnin tekemistä niistä kumulatiivisista vaikutuksista, joita aiheutuu täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden yhdistelmän ja viljelymaissa käytettävien niistä tehtyjen kaupallisten valmisteiden ruiskutuksista peräisin olevista jäämistä;

7.  kehottaa komissiota vaatimaan DAS-68416-4:n kaltaisiin usean muunnostapahtuman tapauksiin liittyvien terveysriskien huomattavasti yksityiskohtaisempaa testausta;

8.  kehottaa komissiota laatimaan terveysriskien arviointiin ja toksikologiaan sekä markkinoille saattamisen jälkeiseen seurantaan liittyviä strategioita, jotka kohdistetaan koko elintarvike- ja rehuketjuun ja niiden sekoituksiin, joita esiintyy elintarvike- ja rehuketjussa käytännön olosuhteissa;

9.  kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten kasvien riskinarviointiin täysimääräisesti täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä ja niiden jäämiä koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä unionin alueella tai tuoda sinne elintarvikkeena ja rehuna;

10.  kehottaa komissiota täyttämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklasta johtuvan kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevan velvollisuutensa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719

(4)

päätöslauselma 16. tammikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110);

–  päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta

2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0456);

–  päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0040);

–  päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0039);

–  päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0038);

–  päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0271);

–  päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0272);

–  päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0388);

–  päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0389);

–  päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0386);

–  päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0387);

–   päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0390);

–   päätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0123);

–   päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0215);

–  päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0214).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719

(6)

Liite G – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

(7)

EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(8)

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(9)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2033, annettu 13. marraskuuta 2015, tehoaineen 2,4-D hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 298, 14.11.2015, s. 8).

(10)

EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=FI

(12)

Jäsenvaltioiden kuulemisasiakirja, s. 31–32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

(13)

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement

(14)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(16)

Komission 12. huhtikuuta 2005 annettu tiedonanto aiheesta ”Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus – Kehityksen vauhdittaminen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi” (COM(2005)0134).

(17)

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

(18)

Ks. esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, joka sisältyy seuraavalle Euroopan komissiolle annettuihin poliittisiin suuntaviivoihin (Strasbourgissa 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa koskeva puhe vuonna 2016 (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).

(19)

EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus