Postupak : 2017/2780(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0498/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0498/2017

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0341

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 295kWORD 73k
6.9.2017
PE605.637v01-00
 
B8-0498/2017

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika


o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D051451 – 2017/2780(RSP))


Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Nadležni zastupnik: Bart Staes

Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D051451 – 2017/2780(RSP))  
B8-0498/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D051451),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje, a posebno njezin članak 7. stavak 3., članak 9. stavak 2., članak 19. stavak 3. i članak 21. stavak 2.(1),

–  uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 od 12. lipnja 2017. na kojem nije usvojeno nikakvo mišljenje,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) usvojeno 26. siječnja 2017. i objavljeno 16. ožujka 2017.(3),

–  uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije u kojima se protivi odobravanju genetski modificiranih organizama(4),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je 25. siječnja 2011. poduzeće Dow AgroSciences Europe nacionalnom nadležnom tijelu u Nizozemskoj podnijelo zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim traži odobrenje za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje; budući da je taj zahtjev obuhvaćao i stavljanje na tržište genetski modificirane soje DAS-68416-4 u proizvodima koji se sastoje od nje ili ju sadržavaju za namjenu koja ne obuhvaća hranu i hranu za životinje isto kao i za svaku drugu soju, osim za uzgoj;

B.  budući da je 26. siječnja 2017. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) usvojila pozitivno mišljenje u skladu s člancima 6. i 18. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, koje je zatim objavljeno 16. ožujka 2017.(5);

C.  budući da se u Uredbi (EU) br. 1829/2003 navodi da genetski modificirana hrana ili hrana za životinje ne smije imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš te da Komisija pri sastavljanju svojih odluka uzima u obzir sve odgovarajuće odredbe prava Unije i druge legitimne čimbenike važne za predmet razmatranja;

D.  budući da su države članice dostavile brojne kritike tijekom tromjesečnog razdoblja savjetovanja(6); budući da je u najviše zabrinjavajućim procjenama utvrđeno da, na primjer, „sadašnji zahtjev i predstavljeni podaci o procjeni rizika ne pružaju dovoljno informacija da bi se nedvojbeno isključilo nepovoljne učinke na zdravlje ljudi i životinja”, da „podaci koje je podnositelj zahtjeva dosad dostavio nisu dovoljni za dovršenje ocjene zahtjeva” i da je zbog „ograničenih studija teško provesti potpunu procjenu rizika”;

E.  budući da su države članice, među ostalim, kritizirale: nedostatak studija o učinku genetski modificirane soje na zdravlje ljudi i životinja, zbog čega se ne može dovršiti procjena rizika za okoliš; odabir i lokaciju polja na kojima se provodi usporedna procjena; činjenicu da se toksikološka procjena rizika ne može provesti jer nije bilo primjerenog testa toksičnosti s biljnim materijalom iz soje DAS-68416-4; nedostatak podataka o komplementarnim herbicidima koji se mogu upotrebljavati na genetski modificiranim usjevima i njihovim metabolitima; činjenicu da se ocjena hranidbene vrijednosti oslanja na industrijsku studiju iz koje se ne mogu izvući nikakvi znanstveni zaključci i činjenicu da prijedlog plana praćenja stanja okoliša koji je iznio podnositelj zahtjeva ne odgovara ciljevima definiranima u Prilogu VII. Direktivi br. 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama(7);

F.  budući da soja DAS-68416-4 eksprimira protein alkoksialkanoat dioksigenazu-12 (AAD-12), koji uzrokuje toleranciju na 2,4-diklorofenoksioctenu kiselinu (2,4-D) i druge srodne fenoksi-herbicide; budući da također eksprimira protein fosfinotricin-acetil-transferazu (PAT), koji uzrokuje toleranciju na herbicide na bazi amonijeva glufosinata;

G.  budući da je u okviru neovisnog istraživanja izražena zabrinutost u vezi s rizikom u pogledu aktivnog sastojka herbicida 2,4-D kada je riječ o razvoju zametka, urođenih mana i endokrine disrupcije(8); budući da unatoč ponovnom odobrenju aktivne tvari 2,4-D 2015. godine podnositelj zahtjeva još nije dostavio informacije o mogućim endokrinim svojstvima(9);

H.  budući da je glufosinat klasificiran kao reprotoksična tvar i stoga se na njega primjenjuju kriteriji za isključivanje iz Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja(10); budući da odobrenje za glufosinat istječe 31. srpnja 2018.(11);

I.  budući da je veći broj stručnjaka izrazio zabrinutost 2,4-diklorofenola, produkta pri raspadu tvari 2,4-D koji može biti prisutan na uvezenoj soji DAS-68416-4; budući da je 2,4-diklorofenol poznat kao endokrini disruptor i reprotoksična tvar;

J.  budući da se zbog činjenice da je lako topljiv u mastima i uljima očekuje da će se 2,4-diklorofenol zadržati u sojinu ulju tijekom prerade sojinih zrna; budući da je sojino ulje proizvod od soje koji ljudi najčešće koriste te da se, među brojnim drugim proizvodima, nalazi i u nekim vrstama početne hrane za dojenčad(12);

K.  budući da količina 2,4-diklorofenola u proizvodu može biti veći od količine ostatka tvari 2,4-D; budući da u Uniji ne postoji maksimalna razina ostataka (MRL) za 2,4-diklorofenol;

L.  budući da su prema nedavnom izvješću UN-a pesticidi uzročnik oko 200 000 smrtnih slučajeva godišnje zbog akutnog trovanja, od čega ih je 99 % u zemljama u razvoju(13); budući da se Unija obvezala na ciljeve održivog razvoja, koji uključuju obvezu da do 2030. znatno smanji broj smrtnih slučajeva i oboljenja uzrokovanih opasnim kemikalijama te onečišćenjem i zagađenjem zraka, vode i tla (cilj održivog razvoja br. 3, podcilj 3.9), za koju je jedan od pokazatelja stopa smrtnosti koja se može pripisati nenamjernom trovanju(14); budući da se pokazalo da genetski modificirani usjevi otporni na herbicide uzrokuju veću upotrebu tih herbicida nego konvencionalni usjevi(15);

M.  budući da se Unija zalaže za usklađenost politika radi razvoja, kojom se nastoje smanjiti proturječnosti i stvoriti sinergije među različitim politikama Unije, pa tako i u području trgovine, okoliša i poljoprivrede(16), na korist zemalja u razvoju i radi veće učinkovitosti razvojne suradnje(17);

N.  budući da će odobrenje uvoza soje DAS-68416-4 u Uniju bez sumnje dovesti do povećanja njezina uzgoja u trećim zemljama, uključujući zemlje u razvoju, i do povećane upotrebe herbicida 2,4-D i herbicida na bazi glufosinata;

O.  budući da se razvoj genetski modificiranih usjeva otpornih na nekoliko selektivnih herbicida može uglavnom pripisati brzom razvoju otpornosti korova na glifosat u zemljama koje su se uvelike oslanjale na genetski modificirane usjeve;

P.  budući da na glasovanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, održanom 12. lipnja 2017., nije usvojeno nikakvo mišljenje; budući da je 15 država članica glasovalo protiv, a samo 11 država članica koje predstavljaju tek 36,57 % stanovništva Unije glasovalo je za, dok su dvije države članice bile suzdržane;

Q.  budući da je Komisija u nekoliko navrata izrazila žaljenje zbog činjenice da je od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 morala donositi odluke o odobrenju bez potpore Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja, i da je vraćanje predmeta Komisiji radi konačne odluke, što je inače velika iznimka za postupak u cjelini, postalo uobičajeno pri odlučivanju o odobrenjima za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje; budući da je i predsjednika Juncker izrazio žaljenje zbog te nedemokratske prakse(18);

R.  budući da je Parlament 28. listopada 2015. u prvom čitanju odbio zakonodavni prijedlog od 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te je pozvao Komisiju da ga povuče i da podnese novi prijedlog;

S.  budući da bi, u skladu s uvodnom izjavom 14 Uredbe (EU) br. 182/2011, Komisija trebala u najvećoj mogućoj mjeri djelovati na takav način da izbjegne suprotstavljanje bilo kojem prevladavajućem stajalištu koje može nastati u okviru žalbenog odbora protiv primjerenosti provedbenog akta, osobito kada je riječ o osjetljivim pitanjima kao što su zdravlje potrošača, sigurnost hrane i okoliš;

1.  smatra da se nacrtom provedbene odluke Komisije prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da provedbena odluka Komisije nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiva s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 178/2002(19), predvidjeti osnovu za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje te pritom zajamčiti učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

3.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

4.  poziva Komisiju da suspendira sve provedbene odluke o zahtjevima za odobrenje genetski modificiranih organizama dok se postupak za odobrenje ne revidira tako da se riješe nedostaci trenutačnog postupka, koji se pokazao neadekvatnim;

5.  poziva Komisiju da ne odobri nikakve genetski modificirane biljke otporne na herbicide (HT GMP) bez potpune procjene ostataka pri prskanju komplementarnim herbicidima i njihovim komercijalnim pripravcima koji se primjenjuju u zemljama u kojima se takve biljke uzgajaju;

6.  poziva Komisiju da ne odobri nikakve genetski modificirane biljke (HT GMP) koje su učinjene otpornima na kombinaciju herbicida, kao što je slučaj sa sojom DAS-68416-4, bez potpune procjene specifičnih kumulativnih učinaka ostataka pri prskanju kombinacijom komplementarnih herbicida i njihovim komercijalnim pripravcima koji se primjenjuju u zemljama u kojima se takve biljke uzgajaju;

7.  poziva Komisiju da zatraži puno detaljnije ispitivanje zdravstvenih rizika povezanih s višestrukim genetskim promjenama kao što je DAS-68416-4;

8.  poziva Komisiju da izradi strategije za procjenu zdravstvenog rizika i toksičnosti, kao i za praćenje nakon stavljanja na tržište, koje bi bile usmjerene na cijeli lanac kruženja hrane i hrane za životinje te njihovih mješavina koje su prisutne u lancu hrane i hrane za životinje u praktičnim uvjetima;

9.  poziva Komisiju da procjenu rizika primjene komplementarnih herbicida i njihovih ostataka potpuno uključi u procjenu rizika genetski modificiranih biljaka otpornih na herbicide, neovisno o tome jesu li genetski modificirane biljke namijenjene za uzgoj u Uniji ili uvoz kao hrana i hrana za životinje;

10.  traži od Komisije da ispuni svoju obvezu u pogledu usklađenosti politika radi razvoja koja proizlazi iz članka 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)

SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719

(4)

-   Rezolucija od 16. siječnja 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L., linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike (SL C 482, 23.12.2016., str. 110.).

-  Rezolucija od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 оd 4. prosinca

2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25, sastoje se ili su proizvedeni od njega (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0456).

-  Rezolucija od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87705 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0040).

-  Rezolucija od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0039).

-  Rezolucija od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0038).

-  Rezolucija od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju ili triju tih promjena (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0271).

-  Rezolucija od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište genetski modificiranog karanfila (Dianthus caryophyllus L., linije SHD-27531-4) (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0272).

-  Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza MON 810 za uzgoj (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0388).

-  Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0389).

-  Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 za uzgoj (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0386).

-  Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza linije 1507 za uzgoj (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0387).

-   Rezolucija od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastoje se ili su proizvedeni od njega (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0390).

-   Rezolucija od 5. travnja 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju, triju ili četiriju promjena Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21 (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0123).

-   Rezolucija od 17. svibnja 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz DAS-40278-9, sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0215).

-  Rezolucija od 17. svibnja 2017. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0214).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719

(6)

Prilog G – primjedbe država članica i odgovori Povjerenstva za GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

(7)

SL L 106, 17.4.2001., str. 1.

(8)

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(9)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2033 od 13. studenog 2015. o produljenju odobrenja aktivne tvari 2,4-D u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 298, 14.11.2015., str. 8.).

(10)

SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=EN

(12)

Dokument za savjetovanje s državama članicama, str. 31. – 32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

(13)

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement

(14)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(16)

Komunikacija Komisije od 12. travnja 2005. naslovljena „Usklađenost politika radi razvoja: brži napredak prema ostvarenju milenijskih razvojnih ciljeva” (COM(2005)0134).

(17)

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

(18)

Vidi, na primjer, uvodnu izjavu na plenarnoj sjednici Parlamenta uključenu u političke smjernice za sljedeću Komisiju (Strasbourg, 15. srpnja 2014.) ili u govoru o stanju Unije 2016. (Strasbourg, 14. rujna 2016.).

(19)

SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

Pravna napomena