Διαδικασία : 2017/2132(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0503/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0503/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0318

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
PDF 458kWORD 47k
7.9.2017
PE605.646v01-00
 
B8-0503/2017

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού


σχετικά με την πρόταση διορισμού του Simon Busuttil στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2132(INS))


Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

 


Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση διορισμού του Simon Busuttil στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2132(INS))  
B8‑0503/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Simon Busuttil πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ·

1.  προτείνει να διορισθεί ο Simon Busuttil στη συγκεκριμένη επιτροπή·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου