RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 156kWORD 47k
4.9.2017
PE605.647v01-00
 
B8-0504/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


kestliku turismi aasta algatuse kohta Euroopa piirkonnas


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kestliku turismi aasta algatuse kohta Euroopa piirkonnas  
B8‑0504/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et kestlik turism tähendab reisimist, milles võetakse arvesse nii praegust kui ka tulevast majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna-alast mõju, milles arvestatakse külaliste, turismitööstuse, keskkonna ja vastuvõtva kogukonna vajadustega ((Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, lk 11–12);

B.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee kuulutas 2017. aasta rahvusvaheliseks kestliku turismi aastaks, märkides, et selle abil teadvustatakse laiemalt paljude tsivilisatsioonide tohutu suurt pärandit, suurendatakse austust kultuuride eriomaste väärtuste vastu ja edendatakse seeläbi rahu kogu maailmas (resolutsioon A/RES/70/193);

C.  arvestades, et Euroopast sai 2015. aastal piirkond, kus turism kasvas absoluutarvudes kõige kiiremini – võrreldes 2014. aastaga külastas Euroopat siis 27 miljonit turisti rohkem ((UNTWO Tourism Highlights, 2016);

D.  arvestades, et Euroopa linnad, piirkonnad ja omavalitsusüksused on kestliku ja konkurentsivõimelise turismi alustalad (Maailma Turismiorganisatsiooni peasekretär Taleb Rifai, Brüssel, 7. detsember 2016);

1.  palub komisjonil edendada kestliku turismi aasta algatust Euroopa piirkonnas ja näha ette fond, mis stimuleeriks looma kestlikke turismimarsruute – igal aastal ühes kindlas ELi piirkonnas.

Õigusalane teave