NÁVRH USNESENÍ
PDF 237kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zvýšení porodnosti v Evropě


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zvýšení porodnosti v Evropě  
B8-0532/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že porodnost v Evropě se stále snižuje a výhledy pro příští léta nejsou vůbec pozitivní;

B.  vzhledem k tomu, že porodnost ve členských státech je nižší než prahová hodnota pro udržení populace, což vede ke zmenšování aktivní populace a dále ke zvyšování veřejných výdajů na penzijní, zdravotní a sociální služby;

1.  vybízí Komisi, aby požadovala po členských státech, aby investovaly větší podíl veřejných výdajů do politik na podporu porodnosti a rodiny, snížily náklady na dětské služby a podporovaly početnější rodiny a sladění soukromého a pracovního života;

2.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na výsady udělené jí Smlouvami a na zásadu subsidiarity a proporcionality vypracovala politiky zaměřené na děti a mladé páry v zemích s nejnižší porodností.

 

Právní upozornění