FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af fødselstallet i Europa


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fremme af fødselstallet i Europa  
B8‑0532/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168, stk. 1, i TEUF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at fødselstallet i Europa er støt faldende, og at udsigterne for de kommende år er alt andet end positive;

B.  der henviser til, at fødselstallet i medlemsstaterne ligger under det niveau, der er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet, og det medfører et fald i antallet af erhvervsaktive og en heraf følgende stigning i de offentlige udgifter til pensioner, sundhedsydelser og social sikring;

1  opfordrer Kommissionen til at anspore medlemsstaternes regeringer til at investere en større andel af de offentlige udgifter i politikker til støtte for fødselstallet og familier ved at sænke udgifterne til børnepasning, give incitamenter til børnerige familier og fremme balancen mellem arbejdsliv og privatliv;

2.  opfordrer Kommissionen til i kraft af de beføjelser, der er tildelt den ved traktaterne, samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet at udarbejde politikker, der har til formål at støtte børn og unge par i lande med lave fødselstal.

Juridisk meddelelse