ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 47k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη  
B8‑0532/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης γεννητικότητας στην Ευρώπη παρουσιάζει σταθερή μείωση και οι προοπτικές για τα επόμενα έτη δεν είναι διόλου ευοίωνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης γεννητικότητας στα κράτη μέλη είναι κατώτερος από το όριο ανανέωσης του πληθυσμού, γεγονός που συνεπάγεται τη συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού, με συνέπεια την αύξηση των δημόσιων δαπανών που προορίζονται για τις συντάξεις, τις υγειονομικές υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια·

1  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να επενδύσουν μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων δαπανών σε πολιτικές στήριξης της γεννητικότητας και της οικογένειας, μειώνοντας το κόστος των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, πριμοδοτώντας τις πολύτεκνες οικογένειες και διευκολύνοντας τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

2.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τις συνθήκες και των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να χαράξει πολιτικές για την υποστήριξη των παιδιών και των νεαρών ζευγαριών στις χώρες με χαμηλό δείκτη γεννητικότητας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου