REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 378kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā  
B8-0532/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā LESD 168. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā dzimstības rādītāji Eiropā liecina par nemitīgu dzimstības samazināšanos un tā kā turpmāko gadu izredzes nebūt nav pozitīvas;

B.  tā kā dzimstības rādītāji dalībvalstīs ir mazāki par iedzīvotāju skaita atražošanas līmeni un tā kā tas nozīmē aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanos, kā rezultātā pieaug publiskie izdevumi, ar kuriem sedz pensiju un veselības pakalpojumus un sociālo apgādi,

1  mudina Komisija prasīt, lai dalībvalstis vairāk publisko līdzekļu ieguldītu dzimstības un ģimenes atbalsta rīcībpolitikas īstenošanā, mazinot izmaksas par bērnu kopšanas pakalpojumiem, radot pamudinājumus ar lielāku bērnu skaitu un sekmējot darba un privātās dzīves salāgošanu;

2.  aicina Komisiju, ņemot vērā līgumos noteiktās pilnvaras un subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, izstrādāt rīcībpolitiku, ar kuru atbalsta bērnus un jaunos pārus valstīs, kurās ir zema dzimstība.

 

Juridisks paziņojums