ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa  
B8‑0532/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168, lid 1 VEU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de geboortecijfers in Europa blijven dalen en dat de vooruitzichten voor de komende jaren verre van positief zijn;

B.  overwegende dat de geboortecijfers in de lidstaten onder de vervangingsdrempel van de bevolking liggen en dat dit betekent dat de beroepsbevolking afneemt, waardoor de overheidsuitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg en sociale voorzieningen stijgen;

1  verzoekt de Commissie de regeringen van de lidstaten te vragen meer overheidsgeld te investeren in beleid ter ondersteuning van de geboortecijfers en van het gezin, de kosten voor kinderopvang te verlagen, grotere gezinnen te stimuleren en de verenigbaarheid van werk en privéleven te bevorderen;

2.  verzoekt de Commissie om, gebruikmakend van de bevoegdheden waarover zij krachtens de Verdragen beschikt en met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, beleid te ontwikkelen om het krijgen van kinderen te stimuleren en jonge echtparen te ondersteunen in landen met een laag geboortecijfer.

Juridische mededeling