FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att höja födelsetalen i Europa


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Förslag till Europaparlamentets resolution om att höja födelsetalen i Europa  
B8‑0532/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168.1 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Födelsetalen i Europa minskar stadigt och utsikterna för de kommande åren är allt annat än positiva.

B.  Medlemsstaternas födelsetal är lägre än vad som krävs för att bibehålla befolkningsnivån. Detta innebär att den aktiva befolkningsandelen minskar och därmed att de offentliga utgifterna för pensioner, hälso- och sjukvård och social trygghet ökar.

1  Europaparlamentet uppfordrar kommissionen att uppmana medlemsstaterna att investera mer i åtgärder och stöd till förmån för födelsetalen och familjen, genom att minska kostnaderna för barnomsorg, premiera familjer med många barn och öka möjligheterna att förena arbets- och familjeliv.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inom ramen för fördragsenliga befogenheter och i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, utforma politik till stöd för barn och unga par i länder med låga födelsetal.

Rättsligt meddelande