ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 47k
14.9.2017
PE611.453v01-00
 
B8-0533/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη  
B8-0533/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, της οποίας η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία (2010-2020) και το σύνολο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών μέτρων στον τομέα αυτό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 80 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες με αναπηρία συγκαταλέγονται μεταξύ των ατόμων που κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν το ένα έκτο του ευρωπαϊκού ενεργού πληθυσμού, αλλά ότι το ποσοστό απασχόλησής τους εξακολουθεί να είναι χαμηλό, επειδή πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν προβλήματα ενσωμάτωσης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε τα θεσμικά όργανα να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες που φροντίζουν συγγενικά τους πρόσωπα με αναπηρία·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα για την ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και την κοινωνία, προκειμένου τα άτομα αυτά αφενός να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζονται και, αφετέρου, να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης·

2.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης για τα άτομα με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα άτομα αυτά.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου