ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 487kWORD 54k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Молдова (2017/2848(RSP))


Андрей Ковачев, Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър, Дубравка Шуйца, Лайма Люция Андрикене, Михал Бони, Елмар Брок, Даниел Каспари, Лоренцо Чеза, Михаел Галер, Анджей Гжиб, Туне Келам, Едуард Кукан, Зигфрид Мурешан, Ласло Тьокеш, Богдан Анджей Здройевски, Желяна Зовко от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Молдова (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Молдова, и по-специално резолюцията си от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(1),

–  като взе предвид доклада за изпълнение на асоциирането на Република Молдова от 10 март 2017 г.,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 юли 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова(2),

–  като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията за определяне на политическите предпоставките за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова, приложено към законодателната резолюция от 4 юли 2017 г.,

–  като взе предвид гласуването на Парламента на Република Молдова от 20 юли 2017 г. относно въвеждане на промени в изборната система,

–  като взе предвид изявлението на г-жа Могерини, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), и на г-н Хан, член на Комисията, от 21 юли 2017 г. относно измененията в изборното законодателство на Република Молдова,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че предложението за промяна в изборната система на Република Молдова от пропорционална към смесена система повдигна както във вътрешен, така и във външен план сериозни опасения, че това би довело до отстъпление от демократичните стандарти и по-нататъшна консолидация на властта;

Б.  като има предвид, че Венецианската комисия заяви, че предложените промени в изборното законодателство на Република Молдова не са препоръчителни в момента и не вземат предвид нито нейните предишни препоръки, нито тези на БДИПЧ;

В.  като има предвид, че Венецианската комисия изрази загриженост относно рисковете от неправомерно въздействие върху кандидатите, определянето на едномандатни изборни райони, прекомерните прагове за парламентарно представителство в пропорционалния компонент и рисковете от недостатъчно представителство на малцинствата и на жените; като има предвид, че Венецианската комисия подчерта освен това, че съществуващата поляризация около тази законодателна инициатива не е знак за сериозни консултации и широк консенсус между ключовите заинтересовани лица;

Г.  като има предвид, че Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха в съвместното изявление, че „В светлината на инициативите, свързани с промените в избирателната система на Република Молдова, [...] предпоставката за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да зачита ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, принципите на правовата държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека. Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за изпълнението на тази предпоставка през целия жизнен цикъл на макрофинансовата помощ и следователно обръщат изключително внимание на това доколко органите на Република Молдова съблюдават препоръките на съответните международни партньори (по-специално Венецианската комисия и ОССЕ/БДИПЧ)“;

Д.  като има предвид, че Парламентът на Република Молдова, противно на отрицателната препоръка, отправена от Венецианската комисия, реши да пристъпи към изменение на изборното законодателство;

Е.  като има предвид, че макрофинансовата помощ от ЕС следва да подкрепя ангажимента на Република Молдова към ценностите, които споделя със Съюза, включително демокрация, принципи на правовата държава, добро управление, отчетна, прозрачна и основана на качеството на работата публична служба, независима съдебна власт, зачитане на правата на човека, свобода, независимост и плурализъм на медиите, стабилно управление на публичните финанси, борба с корупцията и изпирането на пари, както и деполитизация на публична администрация;

1.  изразява съжаление във връзка с решението на Парламента на Република Молдова да промени изборното законодателство въпреки строгата препоръка, отправена от Венецианската комисия;

2.  изразява загриженост, че новото законодателство може да има допълнително отрицателно въздействие върху демократичните стандарти в Република Молдова;

3.  изисква върху прилагането на новото изборно законодателство да се упражнява строг надзор от страна на ЕСВД и Европейския парламент чрез специално определена за целта работна група от петима членове на ЕП;

4.  подкрепя позицията, че вследствие на решението на парламента на Република Молдова всички плащания на макрофинансова помощ следва да бъдат спрени до ново нареждане;

5.  изисква строга строго обвързване с условия на всякакъв вид финансова подкрепа, както и спирането на всякаква финансова помощ, която вече е договорена, докато се оцени задълбочено въздействието на законодателните промени;

6.  изразява сериозна загриженост относно по-нататъшната концентрация на властта в ръцете на олигархични елементи, като по този начин се укрепва самата разрушителна връзка между притежаваната от тях политическа и икономическа власт;

7.  изразява разочарование, че подкрепата за европейския път на страната, който в продължение на много години беше защитаван решително от нейните органи, е спаднала рязко поради продължаващата корупция, обсебването на държавата, слабите и неефективни институции и неспособността да се отговори на основните нужди и опасения на обикновените граждани;

8.  отбелязва усилията, положени от органите на управление да осъществят много амбициозните цели на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия, но подчертава необходимостта от преодоляване на слабостите, както се подчертава в доклада за изпълнение от 10 март 2017 г.;

9.  отново изразява своята загриженост относно влошаването на принципите на правовата държава, демократичните стандарти, зачитането на правата на човека, липсата на независимост на съдебната система, особено случаите на селективно правосъдие, които се използват като инструмент за политически натиск срещу политическите опоненти, прекалената политизация на държавните институции, системната корупция, управлението във финансовия сектор, недостатъчното разследване на банковата измама от 2014 г. и медийния плурализъм;

10.  припомня значението на свободните, независими и плуралистични медии за качеството на демократичния процес и дебат, за да се гарантира отчетност на изпълнителната власт, и подчертава факта, че настоящата медийна концентрация е заплаха за политическия плурализъм;

11.  настоятелно призовава органите на Република Молдова да се съсредоточат върху изпълнението на програмата за асоцииране на страната с цел отключване на нейните възможности; изтъква отново значението на същинското изпълнение на горепосочените реформи за бъдещата стабилност и бъдещото развитие на страната, както и за благосъстоянието на нейните граждани;

12.  настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да увеличат информационните си дейности и усилията на публичната си дипломация в Молдова, за да се засили подкрепата за ЕС, но също и за да се направи разграничение между ЕС и недостатъците на управляващия елит, които пречат на позициите на ЕС в очите на молдовското население;

13.  изразява силната си подкрепа за гражданското общество в Република Молдова, което играе ключова роля за гарантирането на плурализма и на същинския обмен на идеи в политическия дебат;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията и на държавите членки, както и на президента, министър-председателя и председателя на Парламента на Република Молдова.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0018.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0283.

Правна информация