NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 50k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Moldavsku (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Moldavsku (2017/2848(RSP))  
B8-0536/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Moldavsku, zejména na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o provádění dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou(1),

–  s ohledem na prováděcí zprávu o přidružení Moldavska ze dne 10. března 2017,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 4. července 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice(2),

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež je připojeno k legislativnímu usnesení ze dne 4. července 2017 a v němž se stanovují politické předpoklady pro poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice,

–  s ohledem na hlasování, které v parlamentu Moldavské republiky proběhlo dne 20. července 2017 a kterým byly přijaty změny volebního systému;

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a komisaře Hahna ze dne 21. července ve věci změn volebního zákona v Moldavské republice;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že návrh na změnu volebního systému v Moldavské republice z poměrného na smíšený vyvolal vážné obavy, a to jak uvnitř, tak vně země, s tím, že by tato změna představovala krok zpět v demokratických normách a k dalšímu upevnění vládnoucí moci;

B.  vzhledem k tomu, že Benátská komise uvedla, že navrhované změny volebního zákona v Moldavské republice nejsou v této době vhodné a nezohledňují její dřívější doporučení ani doporučení ODIHR;

C.  vzhledem k tomu, že Benátská komise vyjádřila znepokojení nad rizikem, že na kandidáty bude vyvíjen nepřiměřený nátlak, že budou vytvářeny volební obvody s jediným mandátem, pro proporční zastoupení v parlamentu budou stanoveny příliš vysoké kvóty a menšiny a ženy v něm budou zastoupeny neadekvátně; vzhledem k tomu, že tato komise rovněž zdůraznila, že stávající polarizace kolem této legislativní iniciativy není projevem smysluplných konzultací a širokého konsensu klíčových zúčastněných stran;

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly ve svém společném prohlášení, že „s ohledem na iniciativy týkající se změny volebního systému v Moldavské republice [...] předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci je, že přijímající země uplatňuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran a právního státu, a zaručuje dodržování lidských práv. Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění této podmínky po celou dobu trvání makrofinanční pomoci, a budou proto věnovat maximální pozornost tomu, jak orgány Moldavské republiky zohlední doporučení příslušných mezinárodních partnerů (zejména Benátské komise a OBSE/ODIHR)“;

E.  vzhledem k tomu, že parlament Moldavské republiky se v rozporu s negativním doporučením Benátské komise rozhodl ke změně volebního zákona přikročit;

F.  vzhledem k tomu, že makrofinanční pomoc EU by měla posilovat odhodlání Moldavské republiky dodržovat hodnoty sdílené s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, odpovědné, transparentní a meritokratické státní služby, nezávislého soudnictví, dodržování lidských práv, svobody, nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků, řádné správy veřejných financí, boje proti korupci a praní peněz a depolitizace veřejné správy;

1.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím parlamentu Moldavské republiky změnit volební zákon navzdory důraznému doporučení Benátské komise;

2.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že nový zákon by mohl mít další negativní dopady na demokratické normy v Moldavské republice;

3.  požaduje, aby zavedení nového volebního zákona bylo důsledně sledováno Evropskou službou pro vnější činnost a Evropským parlamentem prostřednictvím pětičlenné pracovní skupiny vytvořené konkrétně pro tyto účely;

4.  sdílí postoj, aby v návaznosti na rozhodnutí parlamentu Moldavské republiky byly všechny platby makrofinanční pomoci až do odvolání pozastaveny;

5.  požaduje, aby se na všechny formy finanční podpory vztahovala striktní podmíněnost a aby veškerá finanční pomoc, která již byla schválena, byla pozastavena, dokud nebude důkladně posouzen dopad legislativních změn;

6.  je vážně znepokojen další koncentrací moci v rukou vlády s oligarchickými rysy, čímž dochází k posílení velmi škodlivého propojení politické a hospodářské moci;

7.  vyjadřuje své zklamání nad tím, že evropské směřování země, které bylo po mnoho let tak důrazně podporováno úřady země, kriticky troskotá na přetrvávající korupci, uchvacování státní moci, slabých a neúčinných institucích a neschopnosti řešit základní potřeby a problémy běžných občanů;

8.  bere na vědomí úsilí úřadů provádět velmi ambiciózní cíle dohody o přidružení/prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, ale zdůrazňuje, že je zapotřebí řešit veškeré nedostatky, jak bylo zdůrazněno ve zprávě o provádění ze dne 10. března 2017;

9.  znovu opakuje své obavy ohledně zhoršování situace v oblasti právního státu, demokratických norem, dodržování lidských práv, kvůli nedostatečné nezávislosti soudnictví, zejména pokud jde o případy selektivní spravedlnosti používané jako nástroj politického nátlaku na politické oponenty, v souvislosti s přílišnou politizací státních institucí a systémovou korupcí, v oblasti finanční správy, v souvislosti s nedostatečným prošetřením bankovních podvodů z roku 2014 a pokud jde o pluralitu sdělovacích prostředků;

10.  připomíná význam svobodných, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků pro kvalitu do demokratického procesu a debat k zajištění odpovědnosti orgánů výkonné moci, a upozorňuje, že stávající koncentrace sdělovacích prostředků ohrožuje politickou pluralitu;

11.  naléhavě vyzývá orgány Moldavské republiky, aby se zaměřily na provádění programu přidružení této země a využily příležitostí, které poskytuje; připomíná, že skutečné provedení výše uvedených reforem je důležité pro budoucí stabilitu a rozvoj země a dobrých životních podmínek jejích občanů;

12.  naléhavě vyzývá ESVČ a Komisi, aby zvýšily své úsilí v oblasti aktivní pomoci a veřejné diplomacie v Moldavsku s cílem posílit podporu pro EU, ale aby rovněž distancovaly EU od chyb vládnoucí elity, které narušují image EU v očích moldavských obyvatel;

13.  vyjadřuje silnou podporu občanské společnosti Moldavské republiky, která hraje klíčovou úlohu při ochraně plurality a skutečné výměně myšlenek v rámci politické diskuse;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi a členským státům, jakož i prezidentovi, ministerskému předsedovi a předsedovi poslanecké sněmovny Moldavské republiky.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0018.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0283.

Právní upozornění