FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 264kWORD 53k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Moldova (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko for EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Moldova (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger om Moldova, navnlig beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(1),

–  der henviser til rapporten om gennemførelsen af associeringsaftalen med Republikken Moldova af 10. marts 2017,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ydelse af makrofinansiel bistand til Republikken Moldova(2),

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de politiske forudsætninger for ydelse af makrofinansiel bistand til Republikken Moldova, der er vedføjet som bilag til den lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2017,

–  der henviser til afstemningen i Republikken Moldovas parlament den 20. juli 2017, som indførte ændringer af valgsystemet,

–  der henviser til erklæringen fra NF/HR Federica Mogherini og kommissær Johannes Hahn af 21. juli 2017 om ændringerne af valglovgivningen i Republikken Moldova,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at forslaget om at ændre valgsystemet i Republikken Moldova fra et system med forholdstalsrepræsentation til et blandet system har givet anledning til alvorlig bekymring både internt og eksternt, for at det ville føre til tilbageskridt med hensyn til demokratiske standarder og til yderligere konsolidering af magten;

B.  der henviser til, at Venedigkommissionen anførte, at de foreslåede ændringer af valgloven i Republikken Moldova ikke var tilrådelige på dette tidspunkt og ikke imødekom hverken Venedigkommissionens tidligere henstillinger eller ODIHR's henstillinger;

C.  der henviser til, at Venedigkommissionen udtrykte bekymring over risikoen for utilbørlig påvirkning af kandidater, udformningen af enkeltmandsvalgkredse, overdrevent høje tærskler for parlamentarisk repræsentation i forholdstalskomponenten og risikoen for en utilstrækkelig repræsentation af mindretal og kvinder; der henviser til, at den desuden understregede, at den eksisterende polarisering omkring dette lovgivningsinitiativ ikke tydede på en meningsfuld høring og bred konsensus blandt de vigtigste interessenter;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i deres fælles erklæring var enige om, at "På baggrund af initiativerne vedrørende ændringerne af valgsystemet i Republikken Moldova [...] er [det] en forudsætning for at yde makrofinansiel bistand, at modtagerlandet respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kontrollerer, at disse forudsætninger overholdes i hele den periode, hvor der ydes makrofinansiel bistand, og vil i den forbindelse være meget opmærksomme på, at Republikken Moldovas myndigheder tager hensyn til henstillingerne fra relevante internationale partnere (navnlig Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR).";

E.  der henviser til, at Republikken Moldovas parlament, stik mod den negative henstilling fra Venedigkommissionens side, besluttede at gå videre med ændringen af valgloven;

F.  der henviser til, at EU's makrofinansielle bistand bør understøtte Republikken Moldovas tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, en ansvarlig, gennemsigtig og meritbaseret offentlig forvaltning, et uafhængigt retsvæsen, respekt for menneskerettighederne, mediernes frihed, uafhængighed og pluralisme, forsvarlig forvaltning af de offentlige finanser, bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge samt afpolitisering af den offentlige forvaltning;

1.  beklager Republikken Moldovas parlaments beslutning om at ændre valgloven trods den kraftige henstilling fra Venedigkommissionen;

2.  udtrykker bekymring for, at den nye lovgivning kan have yderligere negative konsekvenser for de demokratiske standarder i Republikken Moldova;

3.  kræver, at gennemførelsen af den nye lovgivning kontrolleres nøje af EU-Udenrigstjenesten og Europa-Parlamentet gennem en særligt udpeget arbejdsgruppe bestående af fem medlemmer;

4.  støtter den holdning, at alle udbetalinger af makrofinansiel bistand bør suspenderes indtil videre som følge af den beslutning, Republikken Moldovas parlament har truffet;

5.  kræver, at der anvendes streng konditionalitet i forbindelse med alle former for finansiel støtte, og at al finansiel bistand, som allerede er vedtaget, suspenderes, indtil konsekvenserne af lovændringerne er blevet omhyggeligt vurderet;

6.  er alvorligt bekymret over den yderligere koncentration af magt hos oligarkiske elementer, som styrker den meget skadelige sammenhæng mellem den politiske og økonomiske magt, de besidder;

7.  udtrykker sin skuffelse over, at støtten til landets europæiske kurs, som dets myndigheder forfægtede så kraftigt i mange år, er faldet markant som følge af vedvarende økonomisk korruption, politisk korruption (state capture), svage og ineffektive institutioner og den manglende evne til at håndtere de almindelige borgeres grundlæggende behov og bekymringer;

8.  bemærker myndighedernes bestræbelser på at gennemføre de meget ambitiøse målsætninger i associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale, men understreger, at det er nødvendigt at tage hånd om alle de mangler, som er fremhævet i rapporten om gennemførelsen af 10. marts 2017;

9.  gentager sin bekymring over den forværrede situation for retsstaten, de demokratiske standarder, respekten for menneskerettighederne, retsvæsenets manglende uafhængighed – navnlig tilfældene af selektiv retfærdighed, der benyttes som redskab til at lægge politisk pres på politiske modstandere – den overdrevne politisering af statslige institutioner, den systemiske korruption, styringen af den finansielle sektor, den utilstrækkelige undersøgelse af bankbedrageriet i 2014 såvel som mediepluralismen;

10.  minder om vigtigheden af frie, uafhængige og pluralistiske medier for kvaliteten af den demokratiske proces og de demokratiske debatter med henblik på at sikre ansvarliggørelse af den udøvende magt, og fremhæver, at den nuværende mediekoncentration udgør en trussel mod den politiske pluralisme;

11.  opfordrer indtrængende myndighederne i Republikken Moldova til at fokusere på gennemførelsen af landets associeringsdagsorden med henblik på at udnytte de muligheder, den tilvejebringer; gør på ny opmærksom på betydningen af en reel gennemførelse af ovennævnte reformer for den fremtidige stabilitet og udvikling i landet og dets borgeres velfærd;

12.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at øge deres opsøgende arbejde og indsats inden for offentligt diplomati i Moldova for at styrke støtten til EU, men også til at lægge afstand mellem EU og den regerende elites mangler, som hæmmer EU's anseelse i den moldoviske befolknings øjne;

13.  giver udtryk for sin stærke støtte til civilsamfundet i Republikken Moldova, som spiller en afgørende rolle i at sikre pluralisme og en reel meningsudveksling i den politiske debat;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne samt til Republikken Moldovas præsident, premierminister og formanden for Moldovas parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0018.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0283.

Juridisk meddelelse