ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 490kWORD 54k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Μολδαβία (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Μολδαβία (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μολδαβία, και ιδίως τα ψηφίσματά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση εφαρμογής της σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, της 10ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τον καθορισμό των πολιτικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, που επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμα της 4ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία της 20ής Ιουλίου 2017 στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που επέφερε αλλαγές στο εκλογικό σύστημα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΥΕ/ΑΠ κυρίας Mogherini και του Επιτρόπου κ. Hahn στις 21 Ιουλίου 2017 σχετικά με τις τροποποιήσεις της εκλογικής νομοθεσίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση να αλλάξει το εκλογικό σύστημα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από αναλογικό σε μικτό σύστημα δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών προτύπων και σε περαιτέρω εδραίωση των κρατούντων στην εξουσία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας δήλωσε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στον εκλογικό νόμο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας δεν είναι προς το παρόν χρήσιμες και δεν καλύπτουν ούτε τις δικές της παλαιότερες συστάσεις ούτε και εκείνες του ODIHR (Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους άσκησης αθέμιτης επιρροής στους υποψηφίους, το σχεδιασμό των μονοεδρικών περιφερειών, τα υπερβολικά ελάχιστα όρια, στο αναλογικό σκέλος, για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, καθώς και την ανεπαρκή εκπροσώπηση των μειονοτήτων και των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας υπογράμμισε ακόμη πως σημερινή πόλωση σχετικά με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία δεν δείχνει ουσιαστική διαβούλευση και ευρεία συναίνεση μεταξύ των βασικών συντελεστών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν στην κοινή δήλωσή τους πως «ενώπιον των πρωτοβουλιών για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας [...], προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι να σέβεται η δικαιούχος χώρα τους ουσιαστικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος και του κράτους δικαίου και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα παρακολουθούν την τήρηση αυτής της προϋπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και θα προσέξουν ιδιαίτερα κατά πόσο οι Μολδαβικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις των αρμοδίων διεθνών συνομιλητών (και ειδικότερα της Επιτροπής της Βενετίας και του ODIHR/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σε αντίθεση προς την αρνητική σύσταση που είχε κάνει η Επιτροπή της Βενετίας, αποφάσισε να προχωρήσει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει την προσήλωση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, μια υπόλογη, διαφανής και αξιοκρατική δημόσια διοίκηση, ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία, ανεξαρτησία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η υγιής διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρημάτων, και η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης·

1.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να αλλάξει τον εκλογικό νόμο παρά τις αυστηρές συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας·

2.  εκφράζει την ανησυχία του ότι η νέα νομοθεσία θα μπορούσε να έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στα δημοκρατικά πρότυπα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

3.  απαιτεί να ελεγχθεί αυστηρά από την ΕΥΕΔ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα εκλογική νομοθεσία μέσω μιας ειδικής πενταμελούς ομάδας εργασίας·

4.  στηρίζει τη θέση ότι, μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας, όλες οι πληρωμές της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να ανασταλούν μέχρι νεωτέρας·

5.  ζητεί να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις για κάθε είδους χρηματοδοτική στήριξη και οποιαδήποτε ήδη εγκριθείσα χρηματοδοτική συνδρομή να ανασταλεί έως ότου ο αντίκτυπος των νομοθετικών αλλαγών να αξιολογηθεί ενδελεχώς·

6.  ανησυχεί σοβαρά για την περαιτέρω συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια ολιγαρχικών στοιχείων, κάτι που ενισχύει την πολύ βλαβερή διαπλοκή πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που αυτά τα στοιχεία διαθέτουν

7.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το ότι η υποστήριξη για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που για πολλά χρόνια τόσο θερμά υποστήριζαν οι αρχές, έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω της συνεχιζόμενης διαφθοράς, της άλωσης του κράτους από εξωτερικά συμφέροντα, των αδύναμων και αναποτελεσματικών θεσμών και της αδυναμίας κάλυψης των βασικών αναγκών και των ανησυχιών των απλών πολιτών·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες των αρχών να επιτύχουν τους πολύ φιλόδοξους στόχους της AA/DCFTA (Συμφωνίας σύνδεσης / σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών), αλλά τονίζει την ανάγκη διόρθωσης όλων των ανεπαρκειών, όπως αυτές τονίζονται στην έκθεση εφαρμογής της 10ης Μαρτίου 2017·

9.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για την επιδείνωση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών προτύπων, για το επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, και ειδικότερα για τις περιπτώσεις επιλεκτικής δικαιοσύνης ως μηχανισμού άσκησης πολιτικής πίεσης σε πολιτικούς αντιπάλους, για την υπέρμετρη πολιτικοποίηση των κρατικών θεσμών, τη συστημική διαφθορά, τη διακυβέρνηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την ελλειπή διερεύνηση της τραπεζικής απάτης του 2014, και για τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης·

10.  υπενθυμίζει τη σημασία των ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης για την ποιότητα της δημοκρατικής διαδικασίας και του δημοκρατικού διαλόγου, προκειμένου να λογοδοτεί η εκτελεστική εξουσία, και τονίζει πως η τρέχουσα συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης συνιστά απειλή για τον πολιτικό πλουραλισμό·

11.  καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να επικεντρωθούν στην υλοποίηση του θεματολογίου σύνδεσης της χώρας, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που αυτό παρέχει· επαναλαμβάνει τη σημασία της ουσιαστικής εφαρμογής των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων για τη μελλοντική σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας και για την ευημερία των πολιτών της·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αυξήσουν τις εκτός δομών ενέργειές τους και τις ενέργειες σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας στη Μολδαβία, για να προωθήσουν την υποστήριξη υπέρ της ΕΕ, αλλά και για να αποστασιοποιηθεί η ΕΕ από τις αδυναμίες της άρχουσας ελίτ, που υποσκάπτουν το κύρος της ΕΕ στα μάτια του μολδαβικού λαού·

13.  εκφράζει την θερμή του συμπαράσταση στην κοινωνία των πολιτών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, κοινωνία των πολιτών η οποία έχει κρίσιμο ρόλο στη διαφύλαξη του πλουραλισμού και στην ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών στον πολιτικό διάλογο··

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, καθώς και στον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0018.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0283.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου