RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 262kWORD 52k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Moldovas (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Moldovas (2017/2848(RSP))  
B8-0536/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Moldova kohta, eriti 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga(1),

–  võttes arvesse 10. märtsil 2017. aastal avaldatud assotsieerimiskava rakendamise aruannet Moldova Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2017. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi(2),

–  võttes arvesse 4. juuli 2017. aasta seadusandlikule resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust, milles sätestatakse Moldova Vabariigile makromajandusliku finantsabi andmise poliitilised eeltingimused,

–  võttes arvesse Moldova Vabariigi parlamendi 20. juuli 2017. aasta hääletust valimissüsteemi muudatuste rakendamise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja volinik Johannes Hahni 21. juuli 2017. aasta avaldust Moldova Vabariigi valimisseaduse muutmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ettepanek muuta Moldova Vabariigi valimissüsteem proportsionaalsest segasüsteemiks põhjustas tõsist kartust nii ELis kui ka väljaspool, et see võib tuua kaasa tagasimineku demokraatia normide alal ja võimu edasise koondumise;

B.  arvestades, et Veneetsia komisjon märkis, et Moldova Vabariigi valimisseaduses kavandatud muudatused ei olnud sel ajal soovitavad ning neis ei võetud arvesse ei Veneetsia komisjoni ega ODIHRi varasemaid soovitusi;

C.  arvestades, et Veneetsia komisjon väljendas muret kandidaatide lubamatu mõjutamise ohu, ühemandaadiliste valimisringkondade loomise ja süsteemi proportsionaalses osas parlamentaarse esindatuse liiga kõrgete künniste pärast ning vähemuste ja naiste võimaliku ebapiisava esindatuse pärast; arvestades, et Veneetsia komisjon rõhutas samuti, et sellest seadusandlikust algatusest põhjustatud lõhestatus ei tõenda sisukat konsulteerimist ja peamiste sidusrühmade laiapõhjalist üksmeelt;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon toonitavad oma ühisavalduses, et „Moldova Vabariigi valimissüsteemi muutmisega seotud algatusi arvestades [on] makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus see, et abi saav riik järgib mõjusaid demokraatlikke mehhanisme (nagu parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul ning pööravad seejuures erilist tähelepanu sellele, kuidas Moldova Vabariigi ametiasutused arvestavad asjaomaste rahvusvaheliste partnerite (eriti Veneetsia komisjoni ja OSCE/ODIHRi) soovitusi.“;

E.  arvestades, et Moldova Vabariigi parlament otsustas siiski valimisseadust muuta, vastupidiselt Veneetsia komisjoni soovitusele sellest hoiduda;

F.  arvestades, et ELi makromajanduslik finantsabi peaks toetama Moldova Vabariigi pühendumist liiduga ühistele väärtustele, sealhulgas demokraatiale, õigusriigi põhimõtte järgimisele, heale valitsemistavale, aruandekohustuslikule, läbipaistvale ja tulemuspõhisele avalikule teenistusele, sõltumatule kohtusüsteemile, inimõiguste ning meedia vabaduse, sõltumatuse ja mitmekesisuse austamisele, riigi rahanduse usaldusväärsele juhtimisele, korruptsiooni ja rahapesu vastasele võitlusele ning avaliku halduse depolitiseerimisele;

1.  peab kahetsusväärseks, et Moldova Vabariigi parlament otsustas muuta valimisseadust hoolimata Veneetsia komisjoni tungivast soovitusest;

2.  väljendab muret selle pärast, et uus seadus võib veelgi kahjustada demokraatia norme Moldova Vabariigis;

3.  nõuab, et uue valimisseaduse rakendamise järele valvaks rangelt Euroopa välisteenistus ja Euroopa Parlament selleks eraldi loodud töörühma kaudu, kuhu kuulub viis parlamendiliiget;

4.  toetab seisukohta, et pärast Moldova Vabariigi parlamendi otsust tuleks makromajandusliku finantsabi kõik maksed kuni uute juhisteni peatada;

5.  nõuab, et mis tahes liiki rahalise toetuse andmisele kohaldataks rangeid tingimusi ning et juba kokku lepitud rahalise abi andmine tuleks peatada, kuni õiguslike muudatuste mõju on põhjalikult hinnatud;

6.  on tõsiselt mures võimu veelgi suurema koondumise pärast oligarhide kätesse, mis tugevdaks juba nende valduses olevat väga negatiivset seost poliitilise ja majandusliku võimu vahel;

7.  väljendab pettumust selle üle, et toetus riigi liikumisele Euroopa suunas, mida ametivõimud aastaid jõuliselt propageerisid, on järsult langenud püsiva korruptsiooni, riigi kaaperdamise (state capture) ja nõrkade ja ebatõhusate institutsioonide tõttu ning võimetuse tõttu tegeleda kodanike põhivajaduste ja muredega;

8.  võtab teadmiseks pingutused, mida ametiasutused on teinud assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu kaugeleulatuvate eesmärkide elluviimisel, kuid rõhutab vajadust tegeleda kõigi puudustega, mis on esile tõstetud 10. märtsi 2017. aasta rakendamisaruandes;

9.  kordab, et muret valmistab õigusriigi põhimõtete, demokraatia normide ja inimõiguste austamise olukorra halvenemine, kohtute sõltumatuse puudumine, eelkõige juhtumid, mil valikulist õigusemõistmist kasutades avaldatakse poliitilistele vastastele poliitilist survet, riigiasutuste ülemäärane politiseerimine, süsteemne korruptsioon, finantssektori juhtimise probleemid, 2014. aasta pangapettuse ebapiisav uurimine ja meedia mitmekesisuse kahjustamine;

10.  tuletab meelde, kui tähtis on vaba, sõltumatu ja mitmekesine meedia demokraatliku protsessi ja arutelude kvaliteedile, et tagada täitevvõimu vastutus, ning juhib tähelepanu asjaolule, et praegune meedia koondumine ohustab poliitilist pluralismi;

11.  nõuab tungivalt, et Moldova Vabariigi ametivõimud keskenduksid riigi assotsieerimiskava rakendamisele, eesmärgiga kasutada ära selle pakutavad võimalused; tuletab meelde, kui oluline on ülalnimetatud reformide tegelik rakendamine riigi tulevase stabiilsuse ja arengu ning tema kodanike heaolu jaoks;

12.  nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus ja komisjon suurendaksid teavitustegevust ja avaliku diplomaatia pingutusi Moldovas, et suurendada seal toetust ELile, teisalt aga hoida EL lahus Moldova valitseva eliidi puudustest, mis kahjustavad ELi mainet Moldova elanikkonna silmis;

13.  avaldab kindlat toetust Moldova Vabariigi kodanikuühiskonnale, kel on ülioluline roll pluralismi tagamisel ja poliitilises arutelus tõelisel arvamuste vahetamisel;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele ning Moldova Vabariigi presidendile, peaministrile ja parlamendi esimehele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0018.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0283.

Õigusalane teave