PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 262kWORD 53k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Moldovan tilanteesta (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Moldovan tilanteesta (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Moldovasta ja erityisesti 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(1),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2017 julkaistun kertomuksen Moldovan tasavallan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle(2),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 annetun lainsäädäntöpäätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman poliittisista ennakkoehdoista makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiselle Moldovan tasavallalle,

–  ottaa huomioon Moldovan tasavallan parlamentin 20. heinäkuuta 2017 järjestämän äänestyksen vaalijärjestelmän muutosten toteuttamisesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Mogherinin ja komission jäsen Hahnin 21. heinäkuuta 2017 antaman julkilausuman Moldovan tasavallan vaalilainsäädännön muuttamisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että ehdotus Moldovan tasavallan vaalijärjestelmän muuttamiseksi suhteellisesta järjestelmästä sekajärjestelmäksi herätti vakavaa huolta sekä maan sisällä että sen ulkopuolella, koska se voisi johtaa demokraattisten normien heikkenemiseen ja vallan keskittymiseen entisestään;

B.  panee merkille Venetsian komission toteamuksen, jonka mukaan Moldovan tasavallan vaalilainsäädäntöön ehdotetut muutokset eivät ole suotavia tässä vaiheessa eikä niissä ole otettu huomioon Venetsian komission aiempia suosituksia eikä myöskään ODIHR:n suosituksia;

C.  toteaa Venetsian komission tuoneen esiin huolen riskeistä, joita aiheutuu epäasiallisesta vaikuttamisesta ehdokkaisiin, yhden edustajan vaalipiireistä, parlamentaarisen edustuksen liian korkeista kynnyksistä suhteellisessa osassa sekä vähemmistöjen sekä naisten riittämättömän edustuksen riskeistä; toteaa sen korostaneen myös, että asiaa koskevaan lainsäädäntöaloitteeseen liittyvä tämänhetkinen polarisaatio ei kerro merkityksellisestä kuulemisesta tai laajasta yhteisymmärryksestä keskeisten sidosryhmien kesken;

D.  toteaa, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat yhteisessä lausumassaan, että ”Moldovan tasavallan vaalijärjestelmän muuttamiseen liittyvät aloitteet huomioon ottaen [...] makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaa noudattaa tehokkaita demokratian mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen”; toteaa, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto seuraavat tämän ennakkoedellytyksen toteutumista makrotaloudellisen avun koko elinkaaren ajan ja kiinnittävät tällöin erityistä huomiota siihen, miten Moldovan tasavallan viranomaiset ottavat huomioon asianomaisten kansainvälisten (etenkin Venetsian komission sekä Etyjin/ODIHR:n) kumppaneiden suositukset;

E.  toteaa, että Moldovan tasavallan parlamentti päätti vastoin Venetsian komission päinvastaista suositusta edetä vaalilainsäädännön muuttamisessa;

F.  toteaa, että EU:n makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava Moldovan tasavallan sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa, vastuullinen, avoin ja ansioiden perusteella valittu virkamieskunta, riippumaton oikeuslaitos, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tiedotusvälineiden vapaus, riippumattomuus ja moniarvoisuus, moitteeton varainhoito, korruption ja rahanpesun torjunta sekä julkishallinnon poliittisuuden vähentäminen;

1.  pitää valitettavana Moldovan parlamentin päätöstä muuttaa vaalilakia Venetsian komission esittämästä vahvasta suosituksesta huolimatta;

2.  on huolissaan siitä, että uusi lainsäädäntö voi heikentää Moldovan tasavallan demokraattisia normeja entisestään;

3.  vaatii, että Euroopan ulkosuhdehallinto ja Euroopan parlamentti valvovat tiukasti uuden vaalilainsäädännön täytäntöönpanoa erityisesti nimetyn viisijäsenisen työryhmän avulla;

4.  tukee kantaa, jonka mukaan Moldovan tasavallan parlamentin tekemän päätöksen jälkeen kaikki makrotaloudellisen rahoitusavun maksut jäädytettäisiin toistaiseksi;

5.  vaatii soveltamaan tiukkoja ehtoja kaikentyyppiseen rahoitusapuun ja vaatii jäädyttämään kaiken jo sovitun rahoitusavun, kunnes lainsäädännön muutosten vaikutusta on arvioitu perinpohjaisesti;

6.  on hyvin huolissaan vallan keskittymisestä edelleen oligarkeille, mikä vahvistaa heidän poliittisen ja taloudellisen valtansa hyvin haitallista yhteyttä;

7.  on pettynyt siihen, että Moldovan suuntautuminen Eurooppaan, mitä maan viranomaiset kannattivat voimakkaasti useiden vuosien ajan, on menettänyt kannatustaan sitkeän korruption, valtion kaappaamisen ja heikkojen ja tehottomien instituutioiden vuoksi sekä siksi, että kansalaisten perustarpeisiin ja huolenaiheisiin ei ole pystytty vastaamaan;

8.  panee merkille viranomaisten yritykset toteuttaa assosiaatiosopimuksiin / pitkälle meneviin ja laaja-alaisiin vapaakauppa-alueisiin liittyvät hyvin kunnianhimoiset tavoitteet mutta korostaa, että kaikkia 10. maaliskuuta 2017 esitetyssä täytäntöönpanokertomuksessa korostettuja puutteita on käsiteltävä;

9.  toistaa olevansa huolissaan oikeusvaltion, demokraattisten normien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen heikkenemisestä sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden puutteesta etenkin tapauksissa, joissa valikoivaa oikeutta käytetään poliittisen painostuksen kohdistamiseen poliittisiin vastustajiin, ja on huolissaan myös valtion instituutioiden liiallisesta politisoitumisesta, järjestelmällisestä lahjonnasta, finanssisektorin ohjausjärjestelmästä, vuoden 2014 pankkipetosten riittämättömästä tutkinnasta sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta;

10.  muistuttaa vapaiden, riippumattomien ja moniarvoisten tiedotusvälineiden merkitysestä demokratiaprosessille ja keskustelulle, joiden avulla varmistetaan toimeenpanovallan vastuuvelvollisuus, ja korostaa, että tiedotusvälineiden tämänhetkinen keskittyminen on uhka poliittiselle moniarvoisuudelle;

11.  kehottaa Moldovan tasavallan viranomaisia keskittymään maan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoon, jotta sen tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää; muistuttaa, että edellä mainittujen uudistusten todellinen täytäntöönpano on tärkeää maan tulevan vakauden ja kehityksen sekä maan kansalaisten hyvinvoinnin kannalta;

12.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota laajentamaan tehtäväkenttäänsä ja julkisia diplomaattisia toimiaan Moldovassa, jotta voitaisiin tehostaa EU:n tukea mutta myös tehdä ero EU:n ja toisaalta hallitsevan eliitin sellaisten puutteiden välille, jotka huonontavat Moldovan väestön kuvaa EU:sta;

13.  tukee voimakkaasti Moldovan tasavallan kansalaisyhteiskuntaa, jolla on keskeinen asema moniarvoisuuden sekä todellisen ajatustenvaihdon takaamisessa poliittisessa keskustelussa;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille sekä Moldovan tasavallan presidentille, pääministerille ja puhemiehelle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0018.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0283.

Oikeudellinen huomautus