PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 265kWORD 50k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Moldovi (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Moldovi (2017/2848(RSP))  
B8-0536/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Moldovi, a posebno svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju/područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom(1),

–  uzimajući u obzir izvješće o provedbi pridruživanja u Republici Moldovi od 10. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju Zakonodavnu rezoluciju od 4. srpnja 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi(2),

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o utvrđivanju političkih preduvjeta za dodjelu makrofinancijske pomoći Republici Moldovi priloženu Zakonodavnoj rezoluciji od 4. srpnja 2017.,

–  uzimajući u obzir glasovanje Parlamenta Republike Moldove od 20. srpnja 2017. kojim se uvode promjene u izborni sustav,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Mogherini i povjerenika Hahna od 21. srpnja 2017. o izmjenama izbornoga zakonodavstva u Republici Moldovi,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je prijedlog da se izborni sustav u Republici Moldovi promijeni iz proporcionalnoga u mješoviti izazvao ozbiljnu zabrinutost i u zemlji i u inozemstvu zbog bojazni da će to dovesti do regresije u pogledu demokratskih standarda i do daljnje koncentracije moći;

B.  budući da je Venecijanska komisija izjavila da predložene promjene izbornoga zakona u Republici Moldovi nisu preporučljive u ovome trenutku i da se u okviru tih promjena ne uzimaju u obzir prethodne preporuke te komisije ili one ODIHR-a;

C.  budući da je Venecijanska komisija izrazila zabrinutost zbog rizika od nedopuštenog utjecaja na kandidate, stvaranja izbornih jedinica s jednim mandatom, previsokih pragova za parlamentarnu zastupljenost u proporcionalnoj sastavnici i rizika od nedovoljne zastupljenosti manjina i žena; budući da je usto istaknula da postojeća polarizacija oko ove zakonodavne inicijative nije znak konstruktivnoga savjetovanja i širokoga konsenzusa među glavnim dionicima;

D.  budući da su se u svojoj Zajedničkoj izjavi Europski parlament, Vijeće i Komisija složili da „[s] obzirom na inicijative povezane s promjenama izbornog sustava u Republici Moldovi, [...] preduvjet [je] za odobravanje makrofinancijske pomoći da zemlja korisnica poštuje djelotvorne demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom cjelokupnog trajanja makrofinancijske pomoći te će na taj način posvetiti najveću moguću pozornost na uzimanje u obzir preporuka relevantnih međunarodnih partnera (posebno Venecijanske komisije i OESS-a/ODIHR-a) od strane vlasti Republike Moldove.”;

E.  budući da je Parlament Republike Moldove, suprotno negativnoj preporuci Venecijanske komisije, odlučio nastaviti s promjenom izbornog zakona;

F.  budući da bi makrofinancijskom pomoći EU-a trebalo podupirati predanost Republike Moldove vrijednostima koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, odgovornu i transparentnu javnu službu koja se temelji na zaslugama, neovisno pravosuđe, poštovanje ljudskih prava, slobodu, neovisnost i pluralizam medija, dobro upravljanja javnim financijama, borbu protiv korupcije i pranja novca te depolitizaciju javne uprave;

1.  žali zbog odluke Parlamenta Republike Moldove da izmijeni izborni zakon unatoč snažnoj preporuci Venecijanske komisije;

2.  izražava zabrinutost da bi novo zakonodavstvo moglo imati daljnje štetne učinke na demokratske standarde u Republici Moldovi;

3.  zahtijeva da ESVD i Europski parlament strogo nadziru provedbu novog izbornog zakonodavstva s pomoću posebno osnovane radne skupine od pet članova;

4.  podupire stajalište da bi slijedom odluke Parlamenta Republike Moldove sva plaćanja makrofinancijske pomoći trebalo do daljnjega obustaviti;

5.  zahtijeva da se na sve vrste financijske potpore primjenjuju strogi uvjeti i da se sva financijska pomoć oko koje je već postignut dogovor obustavi dok se učinak zakonodavnih promjena temeljito ne procijeni;

6.  ozbiljno je zabrinut zbog daljnje koncentracije moći u rukama oligarhijskih elemenata, čime se jača vrlo štetna povezanost političke i gospodarske moći koju oni posjeduju;

7.  izražava razočaranje zbog toga što je potpora europskom putu te zemlje, koji su njezine vlasti dugi niz godina tako zdušno zagovarale, snažno pala zbog ustrajne korupcije, talaštva države, slabih i neučinkovitih institucija i nemogućnosti zadovoljenja osnovnih potreba običnih građana i rješavanja njihovih zabrinutosti;

8.  prima na znanje napore tijela vlasti da provedu vrlo ambiciozne ciljeve Sporazuma o pridruživanju/Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini, no naglašava potrebu rješavanja svih nedostataka istaknutih u Izvješću o provedbi od 10. ožujka 2017.;

9.  ponovno ističe zabrinutost zbog pogoršanja vladavine prava, demokratskih standarda, poštovanja ljudskih prava, manjka neovisnosti pravosuđa, posebno kad je riječ o slučajevima selektivne pravde koji se koriste kao sredstvo za vršenje političkog pritiska na političke oponente, pretjerane politizacije državnih institucija, sustavne korupcije, upravljanja financijskim sektorom, nedostatne istrage bankovne prijevare tijekom 2014. i pluralizma medija;

10.  podsjeća na važnost slobodnih, neovisnih i pluralističkih medija za kvalitetan demokratski proces i raspravu radi jamčenja odgovornosti izvršne vlasti te ističe činjenicu da je trenutačna koncentracija medija prijetnja političkom pluralizmu;

11.  snažno potiče vlasti Republike Moldove da se usredotoče na provedbu programa pridruživanja te zemlje kako bi se otvorile prilike koje se pružaju u okviru njega; ponovno naglašava važnost istinske provedbe spomenutih reformi za buduću stabilnost i razvoj te zemlje i dobrobit njezinih građana;

12.  snažno potiče ESVD i Komisiju da povećaju svoje aktivnosti informiranja i javne diplomatske napore u Moldovi kako bi se poboljšala potpora EU-u, ali i kako bi se EU udaljio od nedostataka vladajuće elite koji narušavaju ugled EU-a u očima moldovskog stanovništva;

13.  izražava snažnu potporu civilnom društvu u Republici Moldovi koje ima ključnu ulogu u očuvanju pluralizma i stvarne razmjene ideja u političkoj raspravi;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji i državama članicama, te predsjedniku, premijeru i predsjedniku Parlamenta Republike Moldove.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0018.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0283.

Pravna napomena