ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 268kWORD 53k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a moldovai helyzetről (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a moldovai helyzetről (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Moldováról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló 2016. január 21-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a társulási menetrend Moldovai Köztársaság általi végrehajtásáról szóló, 2017. március 10-i jelentésre,

–  tekintettel a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2007. július 4-i jogalkotási állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Moldovai Köztársaságnak juttatandó makroszintű pénzügyi támogatás politikai előfeltételeit lefektető, a 2017. július 4-i jogalkotási állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatára,

–  tekintettel a Moldovai Köztársaság parlamentje által a választási rendszert érintő változtatások 2017. július 20-i megszavazására,

–  tekintettel Mogherini alelnök/főképviselő és Hahn biztos 2017. július 21-i, a Moldovai Köztársaság választási jogszabályainak módosításairól szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Moldovai Köztársaság eddigi arányos választási rendszerének vegyes rendszerré történő átalakítására irányuló javaslat súlyos aggodalmakat vetett fel az országon belül és kívül, mert a demokratikus normák gyengüléséhez és további hatalomkoncentrációhoz vezethet;

B.  mivel a Velencei Bizottság leszögezte, hogy a Moldovai Köztársaság választási törvényének javasolt változtatásai jelenleg nem kívánatosak és sem saját, sem az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának ajánlásait nem vették figyelembe;

C.  mivel a Velencei Bizottság kifejezte aggodalmát a jelöltek nem kívánatos befolyásolásának kockázata, az egymandátumos választókörzetek terve, az arányos összetevő tekintetében a parlamenti képviselethez megkövetelt túlzott küszöb, valamint a kisebbségek és a nők nem megfelelő képviseletének kockázata miatt; mivel ezenfelül hangsúlyozta, hogy a szóban forgó jogalkotási kezdeményezés kapcsán kialakult polarizálódás nem arra utal, hogy a legfontosabb érdekeltek észszerű konzultációt folytattak volna és széles körű konszenzus alakult volna ki;

D.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatukban egyöntetűen megállapították, hogy „A moldovai köztársasági választási rendszer megváltoztatására irányuló kezdeményezések fényében [...] a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a kedvezményezett ország tiszteletben tartsa a tényleges demokratikus mechanizmusokat, többek között a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását. A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat a makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt ellenőrzi ezen előfeltétel teljesülését, ezért a lehető legnagyobb figyelemmel kíséri, hogy a Moldovai Köztársaság hatóságai megfontolják-e az érintett nemzetközi partnerek (különösen a Velencei Bizottság és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet / Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala) ajánlásait”;

E.  mivel a Moldovai Köztársaság parlamentje a Velencei Bizottság negatív értelmű ajánlásával szemben úgy határozott, hogy megváltoztatja a választási törvényt;

F.  mivel az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a jó kormányzással, a számon kérhető, átlátható és érdemeken alapuló közszolgálattal, a független igazságszolgáltatással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a média szabadságával, függetlenségével és sokszínűségével, hatékony és eredményes államháztartási gazdálkodással, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemmel és a közszolgálati szféra depolitizálásával összefüggésben a Moldovai Köztársaság által tett kötelezettségvállalások teljesítéséhez;

1.  sajnálja, hogy a Moldovai Köztársaság parlamentje úgy határozott, hogy a Velencei Bizottság erőteljes ajánlása ellenére megváltoztatja a választási törvényt;

2.  kifejezi aggodalmát amiatt, hogy az új jogszabályok további káros hatással lehetnek a Moldovai Köztársaság demokratikus normáira;

3.  követeli, hogy az EKSZ és az Európai Parlament egy öt képviselőből álló, külön e célból kinevezett munkacsoportja szoros figyelemmel kísérjék az új választási jogszabályok végrehajtását;

4.  támogatja azt az álláspontot, hogy a Moldovai Köztársaság parlamentjének döntését követően valamennyi makroszintű támogatás kifizetését ideiglenesen függesszék fel;

5.  követeli, hogy minden pénzügyi támogatás tekintetében szigorúan érvényesüljön a feltételesség, valamint minden már jóváhagyott pénzügyi támogatást függesszenek fel mindaddig, amíg meg nem történik az új választási jogszabályok hatásának átfogó értékelése;

6.  súlyosan aggasztja az oligarchikus tényezők kezében tovább összpontosuló hatalom, mert ez erősíti az általuk birtokolt politikai és gazdasági hatalom közötti igen káros kapcsolatot;

7.  kifejezi csalódottságát amiatt, hogy az ország európai irányvonalának támogatottsága – melyet hatóságai sok éven át oly erőteljesen hirdettek – hirtelen csorbát szenvedett a makacs korrupció, az állam birtokbavétele, a gyenge és nem hatékony intézmények, valamint a hétköznapi állampolgárok alapvető szükségleteinek és gondjainak kezelésére való képtelenség miatt;

8.  tudomásul veszi a hatóságok által a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség igen ambiciózus célkitűzéseinek elérésére tett erőfeszítéseket, de hangsúlyozza, hogy szükség van a 2017. március 10-i végrehajtási jelentésben kiemelt valamennyi hiányosság kiküszöbölésére;

9.  megismétli aggodalmát a jogállamiság, a demokratikus normák és az emberi jogok tiszteletének romlása, az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya miatt – szembetűnő, hogy szelektív igazságszolgáltatás működik olyan esetekben, amikor ez eszközként használható politikai nyomásgyakorlás céljából a politikai ellenfelekkel szemben –, továbbá az állami intézmények végletes átpolitizáltsága, a rendszerszintű korrupció, a pénzügyi szektor irányítása és a 2014. évi banki csalás elégtelen vizsgálata miatt, valamint a médiapluralizmus kapcsán;

10.  emlékeztet a szabad, független és sokszínű média fontosságára a végrehajtó ág elszámoltathatóságának biztosítását szolgáló demokratikus folyamat és vita minősége számára, és rámutat, hogy a jelenlegi médiakoncentráció fenyegetést jelent a politikai pluralizmusra nézve;

11.  sürgeti a Moldovai Köztársaság hatóságait, hogy a benne rejlő lehetőségek felszabadítása érdekében összpontosítsanak az ország társulási menetrendjének végrehajtására; ismételten hangsúlyozza a fent említett reformok valódi végrehajtásának fontosságát az ország jövőbeli stabilitása és fejlődése, továbbá polgárainak jóléte tekintetében;

12.  sürgeti az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy erősítsék tevékenységüket és nyilvános diplomáciai erőfeszítéseiket Moldovában az EU támogatottságának növelése, valamint annak érdekében is, hogy érezhető legyen a távolság az EU és a hatalomban levő elit hibázásai között, hogy az utóbbiak ne csorbítsák az EU presztízsét a moldovai lakosság szemében;

13.  kifejezi erőteljes támogatását a Moldovai Köztársaság civil társadalma felé, amely kulcsszerepet játszik a pluralizmus megóvása és annak érdekében, hogy a politikai vitákban valódi gondolatcserére kerüljön sor;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint a Moldovai Köztársaság elnökének, miniszterelnökének és házelnökének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0018.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0283.

Jogi nyilatkozat