PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 414kWORD 50k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Moldovoje (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovk PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Moldovoje (2017/2848(RSP))  
B8-0536/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Moldovos, ypač į 2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimų bei išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 10 d. asociacijos įgyvendinimo ataskaitą dėl Moldovos Respublikos,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 4 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą(2),

–  atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą, kuriuo nustatytos politinės išankstinės sąlygos dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai, pridėtą prie 2017 m. liepos 4 d. teisėkūros rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Moldovos Respublikos Parlamento 2017 m. liepos 20 d. balsavimą dėl rinkimų sistemos pakeitimų įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės F. Mogherini ir Komisijos nario J. Hahno 2017 m. liepos 21 d. pareiškimą dėl rinkimų įstatymų pakeitimų Moldovos Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pasiūlymas pakeisti rinkimų sistemą Moldovos Respublikoje iš proporcinės į mišrią sistemą kėlė didelį susirūpinimą ir viduje, ir išorėje, nes tokia sistema sumažintų demokratijos standartus ir toliau stiprintų valdžią;

B.  kadangi Venecijos komisija nurodė, kad siūlomi rinkimų įstatymo pakeitimai Moldovos Respublikoje šiuo metu nerekomenduotini ir jais nebuvo atsižvelgta į jos ankstesnes ar Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas;

C.  kadangi Venecijos komisija išreiškė susirūpinimą dėl neteisėtos įtakos kandidatams, vienmandačių apygardų kūrimo, pernelyg didelių ribų, taikomų proporciniame komponente atstovavimui parlamente, ir rizikos, susijusios su nepakankamu mažumų ir moterų atstovavimu; kadangi, be to, ji pabrėžė, kad teisėkūros iniciatyvos poliarizacija nėra prasmingų konsultacijų ir plataus pagrindinių suinteresuotųjų šalių sutarimo ženklas;

D.  kadangi Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija savo bendrame pareiškime susitarė, kad atsižvelgiant „į iniciatyvas, susijusias su Moldovos Respublikos rinkimų sistemos pakeitimais, [...] išankstinė makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad paramą gaunanti šalis turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinės valstybės principą, ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebi šios išankstinės sąlygos vykdymą visu makrofinansinės paramos teikimo laikotarpiu ir todėl skirs labai daug dėmesio tam, ar Moldovos Respublikos valdžios institucijos atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių partnerių (ypač Venecijos komisijos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro) rekomendacijas“;

E.  kadangi Moldovos Respublikos parlamentas, priešingai nei rekomenduojama Venecijos komisijos rekomendacijoje, nusprendė pakeisti rinkimų įstatymą;

F.  kadangi ES makrofinansinė parama turėtų padėti Moldovos Respublikai vykdyti įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga vertybių, įskaitant demokratiją, teisinės valstybės principus, gerą valdymą, atskaitingą, skaidrią ir nuopelnais grindžiamą valstybės tarnybą, nepriklausomas teismines institucijas, žmogaus teisių paisymą, žiniasklaidos laisvę, nepriklausomumą ir pliuralizmą, patikimą viešųjų finansų valdymą. kovą su korupcija ir pinigų plovimu bei viešojo administravimo depolitizavimą;

1.  apgailestauja, kad Moldovos Respublikos parlamentas nusprendė pakeisti rinkimų įstatymą nepaisant griežtos Venecijos komisijos rekomendacijos;

2.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad naujas teisės aktas gali turėti papildomą neigiamą poveikį demokratijos standartams Moldovos Respublikoje;

3.  reikalauja, kad EIVT ir Europos Parlamentas, specialiai paskirdami penkių narių darbo grupę, griežtai tikrintų, kaip įgyvendinamas naujas rinkimų teisės aktas;

4.  pritaria pozicijai, kad, Moldovos Respublikos parlamentui priėmus sprendimą, visi makrofinansinės pagalbos mokėjimai turėtų būti sustabdyti, kol nebus nuspręsta kitaip;

5.  reikalauja, kad bet kokiai finansinei paramai būtų taikomos griežtos sąlygos ir kad bet kokia finansinė pagalba, dėl kurios jau susitarta, turėtų būti sustabdyta tol, kol bus išsamiai įvertintas teisės aktų pakeitimų poveikis;

6.  yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad valdžia toliau telkiama oligarchų rankose, taip stiprinant labai žalingą politinės ir ekonominės valdžios, kuri jiems tenka, ryšį;

7.  reiškia nusivylimą dėl to, kad dėl nuolatinės korupcijos, valstybės užvaldymo, silpnų ir neveiksmingų institucijų ir nesugebėjimo patenkinti pagrindinius eilinių piliečių poreikius ir išspręsti jų rūpesčius labai sumažėjo parama šalies integracijai į ES, kurią daugelį metų taip stipriai rėmė šalies valdžios institucijos;

8.  atkreipia dėmesį į valdžios institucijų pastangas įgyvendinti itin plataus užmojo asociacijos susitarimo ir (arba) išsamaus ir visapusiško LPS tikslus, tačiau pabrėžia, kad reikia pašalinti visus trūkumus, kaip pabrėžta 2017 m. kovo 10 d. įgyvendinimo ataskaitoje;

9.  pakartoja savo susirūpinimą dėl blogėjančios padėties, susijusios su teisine valstybe, demokratiniais standartais, žmogaus teisių paisymu, teismų nepriklausomumo trūkumu, visų pirma dėl to, kad selektyvaus teisingumo atvejai naudojami kaip priemonė daryti politinį spaudimą politiniams oponentams, pernelyg dideliu valstybės institucijų politizavimu, sistemine korupcija, finansų sektoriaus valdymu, nepakankamu 2014 m. bankų sukčiavimo tyrimu ir žiniasklaidos pliuralizmu;

10.  primena, kad svarbu užtikrinti laisvą, nepriklausomą ir pliuralistinę žiniasklaidą siekiant kokybiško demokratinio proceso ir diskusijų bei užtikrinti vykdomosios valdžios atskaitomybę, ir atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės žiniasklaidos koncentracija kelia pavojų politiniam pliuralizmui;

11.  primygtinai ragina Moldovos Respubliką sutelkti dėmesį į šalies asociacijos darbotvarkės įgyvendinimą, kad būtų galima išnaudoti jos teikiamas galimybes; pakartoja, kad, siekiant užtikrinti šalies stabilumą ir vystymąsi bei jos piliečių gerovę ateityje, svarbu iš tikrųjų įgyvendinti minėtas reformas;

12.  ragina EIVT ir Komisiją didinti savo paramą ir viešosios diplomatijos pastangas Moldovoje siekiant stiprinti paramą ES, bet taip pat parodyti, kad ES laikosi atokiai nuo valdančiojo elito trūkumų, kurie gadina ES reputaciją Moldovos gyventojų akyse;

13.  reiškia tvirtą paramą Moldovos Respublikos pilietinei visuomenei, kuri atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant pliuralizmą ir tikrą keitimąsi idėjomis politinėse diskusijose;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Moldovos Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamento pirmininkui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0018.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0283.

Teisinis pranešimas