REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 487kWORD 50k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Moldovā (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Moldovā (2017/2848(RSP))  
B8-0536/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Moldovu, jo īpaši 2016. gada 21. janvāra rezolūciju par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu(1),

–  ņemot vērā 2017. gada 10. marta asociācijas īstenošanas ziņojumu par Moldovas Republiku,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai(2),

–  ņemot vērā 2017. gada 4. jūlija normatīvajai rezolūcijai pievienoto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, ar ko nosaka politiskos priekšnosacījumus makrofinansiālajai palīdzībai Moldovas Republikai,

–  ņemot vērā Moldovas Republikas parlamenta 2017. gada 20. jūlija balsojumu, ar ko ieviesa izmaiņas vēlēšanu sistēmā,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un komisāra Johannesa Hāna 2017. gada 21. jūlija paziņojumu par Moldovas Republikas vēlēšanu tiesību aktu grozījumiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ierosinājums mainīt Moldovas Republikas vēlēšanu sistēmu, proporcionālas pārstāvības sistēmas vietā ieviešot jauktu vēlēšanu sistēmu, gan šīs valsts iekšienē, gan ārpus tās ir radījis nopietnas bažas par to, ka šādu izmaiņu rezultāts būs demokrātijas vājināšanās un varas turpmāka koncentrācija;

B.  tā kā Venēcijas komisija norādīja, ka ierosinātās izmaiņas Moldovas Republikas vēlēšanu likumā pašlaik nebūtu ieteicams veikt un ka ar tām netiek īstenoti ne tās iepriekšējie ieteikumi, ne ODIHR ieteikumi;

C.  tā kā Venēcijas komisija pauda bažas par risku, ko radītu pārmērīga ietekme uz kandidātiem, vienmandāta vēlēšanu apgabalu plānojums, pārmērīgas barjeras ievēlēšanai parlamentā no proporcionālā komponenta, un risku, ka parlamentā var nebūt pietiekami pārstāvētas minoritātes un sievietes; tā kā Venēcijas komisija turklāt uzsvēra, ka ar šo tiesību akta priekšlikumu saistītā viedokļu polarizācija neliecina par to, ka būtu notikusi jēgpilna apspriešanās un ka starp svarīgākajām ieinteresētajām pusēm pastāvētu plaša vienprātību;

D.  tā kā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija savā kopīgajā paziņojumā bija vienisprātis par to, ka “ņemot vērā iniciatīvas, kas saistītas ar izmaiņām Moldovas Republikas vēlēšanu sistēmā [...], makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tas, ka saņēmējvalstī tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, un tiesiskums, kā arī tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā Savienības makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā un tādēļ pievērsīs vislielāko uzmanību tam, vai Moldovas Republikas iestādes ņem vērā attiecīgo starptautisko partneru (īpaši Venēcijas komisijas un EDSO/ODIHR) ieteikumus”;

E.  tā kā Moldovas Republikas parlaments, neraugoties uz Venēcijas komisijas noraidošo ieteikumu, tomēr nolēma grozīt vēlēšanu likumu;

F.  tā kā ar ES makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas Republikas apņēmība īstenot vērtības, kas tai ir kopīgas ar Savienību, tostarp demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, atbildīgu, pārredzamu un uz nopelniem balstītu civildienestu, neatkarīgas tiesu iestādes, cilvēktiesību ievērošanu, plašsaziņas līdzekļu brīvību, neatkarību un plurālismu, stabilu publisko finanšu pārvaldību, cīņu pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un valsts pārvaldes depolitizāciju,

1.  pauž nožēlu par Moldovas Republikas parlamenta lēmumu grozīt vēlēšanu likumu, neraugoties uz Venēcijas komisijas stingro ieteikumu;

2.  pauž bažas, ka šis jaunais tiesību akts varētu turpmāk vājināt demokrātiju Moldovas Republikā;

3.  prasa, lai jauno vēlēšanu tiesību aktu īstenošanu rūpīgi pārbaudītu EĀDD un Eiropas Parlaments, šim nolūkam izveidojot īpašu darba grupu, kurā būtu pieci EP deputāti;

4.  atbalsta nostāju, ka pēc Moldovas Republikas parlamenta lēmuma līdz turpmākam paziņojumam būtu jāaptur visi makrofinansiālās palīdzības maksājumi;

5.  prasa jebkura veida finansiālam atbalstam izvirzīt stingrus nosacījumus, un ka visas jau saskaņotās finansiālās palīdzības sniegšana būtu jāaptur, līdz ir rūpīgi novērtēta tiesību aktu grozījumu ietekme;

6.  ir ļoti nobažījies par varas turpmāku koncentrēšanos oligarhijas rokās, tādējādi vēl vairāk nostiprinot ļoti nevēlamo saikni starp politisko un ekonomisko varu, kas ir oligarhijas rīcībā;

7.  pauž vilšanos par to, ka atbalsts valsts virzībai uz Eiropu, par ko šīs valsts iestādes daudzus gadus ar lielu pārliecību ir iestājušās, ir krasi samazinājies tāpēc, ka valstī nerimstas korupcija un valsts nozagšana, iestādes ir vājas un neefektīvas un valsts nav spējusi nodrošināt vienkāršo iedzīvotāju pamatvajadzības un kliedēt viņu bažas;

8.  ņem vērā iestāžu centienus īstenot ļoti vērienīgos AA/DCFTA mērķus, bet uzsver vajadzību novērst visus 2017. gada 10. marta īstenošanas ziņojumā uzsvērtos trūkumus;

9.  atkārtoti pauž bažas par situācijas pasliktināšanos tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas jomā, tiesu neatkarības trūkumu, jo īpaši attiecībā uz gadījumiem, kuros selektīvais tiesiskums ir izmantots kā instruments politiskā spiediena izdarīšanai uz politiskajiem pretiniekiem, valsts iestāžu pārmērīgu politizēšanu, sistēmisku korupciju, finanšu sektora pārvaldību, 2014. gada krāpniecības skandāla banku nozarē nepietiekamu izmeklēšanu un situāciju plašsaziņas līdzekļu plurālisma jomā;

10.  atgādina, cik svarīgi demokrātiskā procesa un debašu kvalitātei ir brīvi, neatkarīgi un daudzpusīgi plašsaziņas līdzekļi, kas palīdz nodrošināt izpildvaras pārskatatbildību, un uzsver, ka pašreizējā plašsaziņas līdzekļu koncentrācija apdraud politisko plurālismu;

11.  mudina Moldovas Republikas iestādēs pievērsties valsts Asociācijas programmas īstenošanai, lai varētu gūt labumu no asociācijas priekšrocībām; atkārtoti uzsver, ka iepriekš minēto reformu reāla īstenošana ir ļoti svarīga valsts turpmākai stabilitātei un attīstībai un tās sabiedrības labklājībai;

12.  mudina EĀDD un Komisiju pastiprināt informēšanas un publiskās diplomātijas centienus Moldovā, lai veicinātu ES labvēlīgu noskaņojumu, vienlaikus distancējot ES no valdošās elites trūkumiem, kas pasliktina Moldovas iedzīvotāju priekšstatu par ES;

13.  pauž stingru atbalstu Moldovas Republikas pilsoniskajai sabiedrībai, kurai ir izšķirīga loma plurālisma aizsardzībā un politiskajās debatēs notiekošā patiesā ideju apmaiņā;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, kā arī Moldovas Republikas prezidentam, premjerministram un parlamenta priekšsēdētājam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0018.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0283.

Juridisks paziņojums