PROJEKT REZOLUCJI
PDF 339kWORD 53k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Mołdawii (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Mołdawii (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Mołdawii, w szczególności rezolucję z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą(1),

–  uwzględniając sprawozdanie z realizacji układu o stowarzyszeniu z Republiką Mołdawii z dnia 10 marca 2017 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii(2),

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ustanawiające warunki polityczne udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii załączone do rezolucji ustawodawczej z dnia 4 lipca 2017 r.,

–  uwzględniając głosowanie Parlamentu Republiki Mołdawii z dnia 20 lipca 2017 r. za wprowadzeniem zmian do systemu wyborczego,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini i komisarza Johannesa Hahna z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w prawie wyborczym w Republice Mołdawii,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że propozycja zmiany systemu wyborczego w Republice Mołdawii z systemu proporcjonalnego na system mieszany wzbudziła poważne obawy zarówno w tym kraju, jak i poza jego granicami, jako że taka zmiana może doprowadzić do regresu standardów demokratycznych i dalszego umocnienia władzy;

B.  mając na uwadze, że Komisja Wenecka stwierdziła, iż proponowane zmiany prawa wyborczego w Republice Mołdawii nie są w chwili obecnej wskazane i nie uwzględniają ani jej wcześniejszych zaleceń ani zaleceń Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR);

C.  mając na uwadze, że Komisja Wenecka zgłosiła obawy dotyczące ryzyka niepożądanego wpływu na kandydatów, konstrukcji okręgów jednomandatowych, nadmiernie wysokich progów dla reprezentacji w parlamencie pochodzącej z wyborów proporcjonalnych i ryzyka niedostatecznej reprezentacji mniejszości i kobiet; mając na uwadze, że podkreśliła ona również, iż polaryzacja poglądów dotyczących tej inicjatywy ustawodawczej nie jest oznaką merytorycznych konsultacji i powszechnego porozumienia wśród kluczowych zainteresowanych podmiotów;

D.  mając na uwadze, że Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły we wspólnym oświadczeniu, że „w świetle inicjatyw odnoszących się do zmiany systemu wyborczego w Republice Mołdawii [...] warunkiem przyznania pomocy makrofinansowej jest respektowanie przez kraj będący beneficjentem pomocy skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności oraz zagwarantowanie poszanowania praw człowieka. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych monitorują spełnianie tego warunku przez cały okres udzielania pomocy makrofinansowej i w związku z tym będą zwracać szczególną uwagę na stosowanie się przez władze Republiki Mołdawii do zaleceń właściwych partnerów międzynarodowych (w szczególności Komisji Weneckiej i OBWE/ODIHR)”;

E.  mając na uwadze, że parlament Republiki Mołdawii, w przeciwieństwie do negatywnego zalecenia Komisji Weneckiej, podjął decyzję o przystąpieniu do zmiany prawa wyborczego;

F.  mając na uwadze, że unijna pomoc makrofinansowa powinna służyć wspieraniu zaangażowania Republiki Mołdawii w przestrzeganie wartości podzielanych przez to państwo i Unię, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, odpowiedzialnej, przejrzystej i opartej na osiągnięciach służby publicznej, niezawisłości sądownictwa, poszanowania praw człowieka, wolności, niezależności i pluralizmu mediów, prawidłowego zarządzania finansami publicznymi, walki z korupcją i praniem pieniędzy, a także odpolitycznienia administracji publicznej;

1.  ubolewa nad decyzją parlamentu Republiki Mołdawii o zmianie ordynacji wyborczej pomimo zdecydowanego zalecenia ze strony Komisji Weneckiej;

2.  wyraża zaniepokojenie faktem, że nowe przepisy mogą mieć dalszy szkodliwy wpływ na standardy demokratyczne w Republice Mołdawii;

3.  domaga się ścisłej kontroli wdrażania nowej ordynacji wyborczej przez ESDZ i Parlament Europejski za pośrednictwem specjalnie wyznaczonej grupy roboczej składającej się z pięciu posłów;

4.  popiera stanowisko, że w następstwie decyzji parlamentu Republiki Mołdawii należy do odwołania zawiesić wszystkie wypłaty pomocy makrofinansowej;

5.  domaga się obwarowania każdego rodzaju wsparcia finansowego ścisłymi warunkami, a także zawieszenia już uzgodnionej pomocy finansowej do czasu dokonania szczegółowej oceny wpływu wprowadzonych zmian przepisów;

6.  wyraża poważne zaniepokojenie dalszą koncentracją władzy w rękach oligarchów, co wzmacnia bardzo niekorzystne połączenie posiadanej przez nich władzy politycznej i gospodarczej;

7.  wyraża rozczarowanie, że wsparcie dążenia tego kraju do integracji z Unią Europejską, które przez tak wiele lat silnie wspierały władze tego kraju, gwałtownie spadło ze względu na utrzymującą się korupcję, zawłaszczanie państwa, słabe i nieskuteczne instytucje oraz brak zdolności zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli i odpowiedzi na ich główne obawy;

8.  dostrzega wysiłki poczynione przez władze w kierunku realizacji bardzo ambitnych celów układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, lecz podkreśla konieczność rozwiązania wszystkich problemów, na jakie zwrócono uwagę w sprawozdaniu z realizacji z dnia 10 marca 2017 r.;

9.  ponownie wyraża niepokój w związku z pogarszaniem się stanu praworządności, norm demokratycznych i poszanowania praw człowieka, brakiem niezawisłości sądownictwa, szczególnie przypadkami wybiórczej sprawiedliwości wykorzystywanej jako narzędzie wywierania presji politycznej na przeciwników politycznych, nadmiernym upolitycznieniem instytucji państwowych, korupcją systemową, nieodpowiednim zarządzaniem sektorem finansów, niedostatecznym zbadaniem nadużyć finansowych w sektorze bankowym z 2014 r. oraz brakiem pluralizmu mediów;

10.  przypomina o znaczeniu wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów dla jakości procesu demokratycznego i debaty demokratycznej w celu zapewnienia rozliczalności władzy wykonawczej, a także zwraca uwagę, że obecna koncentracja mediów stanowi zagrożenie dla pluralizmu politycznego;

11.  wzywa władze Republiki Mołdawii, by skoncentrowały się na wdrożeniu programu stowarzyszeniowego tego kraju w celu skorzystania z możliwości, jakie niesie ze sobą ten plan; ponownie podkreśla znaczenie rzeczywistego wdrożenia wspomnianych reform dla przyszłej stabilności i rozwoju tego kraju oraz dobrobytu jego obywateli;

12.  apeluje do ESDZ i Komisji o rozszerzenie zasięgu działań w zakresie dyplomacji publicznej w Republice Mołdawii, aby zwiększyć poparcie dla UE, a także wprowadzić dystans między UE a niedociągnięciami elity rządzącej, które umniejszają znaczenie Unii w oczach narodu mołdawskiego;

13.  wyraża zdecydowane poparcie dla społeczeństwa obywatelskiego w Republice Mołdawii, które odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu pluralizmu i rzeczywistej wymiany poglądów w debatach politycznych;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, Komisji, państwom członkowskim, a także prezydentowi, premierowi i przewodniczącemu parlamentu Republiki Mołdawii.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0018.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0283.

Informacja prawna