PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 53k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Republica Moldova (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Moldova (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Moldova, în special Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina(1),

–  având în vedere raportul privind punerea în aplicare a asocierii cu Republica Moldova din 10 martie 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 4 iulie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova(2),

–  având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei de stabilire a condițiilor politice prealabile pentru acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Moldova, anexată la rezoluția legislativă din 4 iulie 2017,

–  având în vedere votul din Parlamentul Republicii Moldova din 20 iulie 2017, în vederea punerii în aplicare a unor modificări ale sistemului electoral,

–  având în vedere declarația VP/ÎR Mogherini și a comisarului Hahn, din 21 iulie 2017, cu privire la modificările aduse legislației electorale din Republica Moldova,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât propunerea de modificare a sistemului electoral din Republica Moldova de la un sistem proporțional la unul mixt a suscitat preocupări serioase, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, în legătură cu faptul că ar putea duce la un regres al standardelor democratice și la consolidarea și mai accentuată a puterii;

B.  întrucât Comisia de la Veneția a afirmat că propunerile de modificare a legii electorale din Republica Moldova nu sunt indicate în acest moment și nu țin seama nici de recomandările sale anterioare, nici de cele ale ODIHR;

C.  întrucât Comisia de la Veneția și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile de influență necorespunzătoare asupra candidaților, stabilirea circumscripțiilor uninominale, pragurile exagerate pentru reprezentare în Parlament în cadrul componentei proporționale și riscurile unei reprezentări necorespunzătoare a minorităților și a femeilor; întrucât a subliniat, de asemenea, că polarizarea existentă în jurul acestei inițiative legislative nu indică o consultare semnificativă și un consens larg între principalele părți interesate;

D.  întrucât Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit, în declarația lor comună că, „având în vedere inițiativele legate de modificările aduse sistemului electoral din Republica Moldova [...] o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare din partea Uniunii și, astfel, vor acorda atenție maximă luării în considerare a recomandărilor formulate de partenerii internaționali relevanți (în special Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR) de către autoritățile din Republica Moldova.”;

E.  întrucât Parlamentul Republicii Moldova, contrar recomandării nefavorabile formulate de Comisia de la Veneția, a decis să continue procesul de modificare a legii electorale;

F.  întrucât asistența macrofinanciară din partea UE ar trebui să susțină angajamentul Republicii Moldova față de valorile pe care le are în comun cu Uniunea, printre care democrația, statul de drept, buna guvernanță, un corp al funcționarilor publici responsabil, transparent și bazat pe merit, un sistem judiciar independent, respectarea drepturilor omului, libertatea, independența și pluralismul mass-mediei, o bună gestionare a finanțelor publice, combaterea corupției și spălării de bani și depolitizarea administrației publice,

1.  regretă decizia Parlamentului Republicii Moldova de a modifica legea electorală în pofida recomandării ferme din partea Comisiei de la Veneția;

2.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că noua legislație ar putea avea și alte efecte negative asupra standardelor democratice din Republica Moldova;

3.  solicită ca punerea în aplicare a noii legi electorale să fie monitorizată cu strictețe de SEAE și Parlamentul European prin intermediul unui grup de lucru special desemnat compus din cinci deputați;

4.  susține poziția conform căreia, în urma deciziei Parlamentului Republicii Moldova, toate plățile în temeiul asistenței macrofinanciare ar trebui suspendate până la noi dispoziții;

5.  solicită aplicarea unei condiționalități stricte oricărui tip de sprijin financiar și suspendarea tuturor formelor de asistență financiară deja convenite până când impactul modificărilor legislative este evaluat în detaliu;

6.  este profund îngrijorat cu privire la concentrarea și mai accentuată a puterii în mâinile elementelor oligarhice, consolidând astfel legătura foarte dăunătoare dintre puterea politică și cea economică pe care acestea o au;

7.  își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că sprijinul pentru traiectoria europeană a țării, susținută cu tărie timp de mulți ani de către autoritățile sale, s-a diminuat drastic din cauza corupției persistente, a acaparării statului, a instituțiilor slabe și ineficiente și a incapacității de a răspunde nevoilor și preocupărilor de bază ale cetățenilor de rând;

8.  ia act de eforturile depuse de autorități pentru a pune în aplicare obiectivele extrem de ambițioase din cadrul Acordului de asociere / zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător, dar subliniază necesitatea de a remedia toate deficiențele, astfel cum se evidențiază în raportul de punere în aplicare din 10 martie 2017;

9.  își reafirmă preocuparea în legătură cu deteriorarea statului de drept, a standardelor democratice și a respectării drepturilor omului, cu lipsa de independență a sistemului judiciar, în mod special cu faptul că anumite cazuri de justiție selectivă sunt folosite ca instrument de exercitare a presiunii politice asupra opozanților politici, cu politizarea excesivă a instituțiilor statului, cu corupția sistemică, cu guvernanța sectorului financiar, cu anchetarea insuficientă a fraudei bancare din 2014, precum și cu pluralismul mass-mediei;

10.  reamintește importanța unei mass-medii libere, independente și pluraliste pentru calitatea procesului și dezbaterii democratice în vederea asigurării tragerii la răspundere a executivului și subliniază că actuala concentrare a mass-mediei este o amenințare la adresa pluralismului politic;

11.  îndeamnă autoritățile din Republica Moldova să se concentreze asupra punerii în aplicare a programului de asociere al țării, pentru a valorifica oportunitățile pe care le oferă; reiterează importanța unei aplicări efective a reformelor menționate mai sus pentru stabilitatea și dezvoltarea viitoare a țării și pentru bunăstarea cetățenilor ei;

12.  îndeamnă SEAE și Comisia să își intensifice eforturile în materie de comunicare și de diplomație publică în Republica Moldova pentru a stimula sprijinul pentru UE, dar și pentru a impune o distanță între UE și deficiențele clasei conducătoare, care afectează poziția UE în ochii populației din Republica Moldova;

13.  își exprimă sprijinul ferm pentru societatea civilă din Republica Moldova, care joacă un rol crucial în protejarea pluralismul și a schimbului veritabil de idei în cadrul dezbaterilor politice;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei și statelor membre, precum și Președintelui, prim-ministrului și președintelui Parlamentului Republicii Moldova.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0018.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0283.

Notă juridică