NÁVRH UZNESENIA
PDF 271kWORD 53k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Moldavsku (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Moldavsku (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Moldavsku, a najmä na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(1),

–  so zreteľom na správu o vykonávaní pridruženia Moldavskej republiky z 10. marca 2017,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktorým sa stanovujú politické podmienky na poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike pripojené k legislatívnemu uzneseniu zo 4. júla 2017,

–  so zreteľom na hlasovanie parlamentu Moldavskej republiky z 20. júla 2017, ktorým sa vykonávajú zmeny volebného systému,

–  so zreteľom na vyhlásenie VP/PK Federicy Mogheriniovej a komisára Johannesa Hahna z 21. júla 2017 o zmene volebných právnych predpisov v Moldavskej republike,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže návrh na zmenu volebného systému v Moldavskej republike z pomerného na zmiešaný systém vyvolal vážne obavy, a to tak na vnútornej, ako aj vonkajšej úrovni, v súvislosti s tým, že by táto zmena viedla k zhoršeniu demokratických noriem a k ďalšiemu upevneniu moci;

B.  keďže Benátska komisia uviedla, že navrhované zmeny volebného zákona v Moldavskej republike nie sú vhodne načasované a nezohľadňujú ani jej predchádzajúce odporúčania ani odporúčania úradu ODIHR;

C.  keďže Benátska komisia vyjadrila obavy, že by na kandidátov mohol byť vyvíjaný neprimeraný vplyv, že budú vznikať volebné obvody s jediným mandátom, že budú stanovené príliš vysoké spodné hranice pre pomerné zastúpenie v parlamente a že menšiny a ženy nebudú dostatočne zastúpené; keďže táto komisia navyše zdôraznila, že súčasná polarizácia obklopujúca túto legislatívnu iniciatívu nie je prejavom zmysluplných konzultácií a širokého konsenzu medzi kľúčovými zúčastnenými stranami;

D.  keďže Európsky parlament, Rada a Komisia sa vo svojom spoločnom vyhlásení dohodli, že „vzhľadom na iniciatívy súvisiace so zmenami volebného systému v Moldavskej republike [...] podmienkou udelenia makrofinančnej pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a zaručuje dodržiavanie ľudských práv. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto podmienky počas celého životného cyklu makrofinančnej pomoci a venujú maximálnu pozornosť zohľadneniu odporúčaní príslušných medzinárodných partnerov (najmä Benátskej komisie a OBSE/ODIHR) orgánmi Moldavskej republiky“;

E.  keďže parlament Moldavskej republiky sa v rozpore s negatívnym odporúčaním Benátskej komisie rozhodol pristúpiť k zmene volebného zákona;

F.  keďže prostredníctvom makrofinančnej pomoci EÚ by sa malo podporiť odhodlanie Moldavskej republiky dodržiavať hodnoty, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, zodpovednej a transparentnej štátnej služby založenej na zásluhách, nezávislého súdnictva, dodržiavania ľudských práv, slobody, nezávislosti a plurality médií, riadnej správy verejných financií, boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí a odpolitizovania verejnej správy;

1.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím parlamentu Moldavskej republiky zmeniť volebný zákon napriek dôraznému odporúčania Benátskej komisie;

2.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že nové právne predpisy môžu mať ďalšie škodlivé účinky na demokratické normy v Moldavskej republike;

3.  žiada, aby ESVČ a Európsky parlament prostredníctvom osobitne určenej pracovnej skupiny piatich poslancov striktne monitorovali nové volebné právne predpisy;

4.  podporuje názor, že na základe rozhodnutia parlamentu Moldavskej republiky by mali byť až do ďalšieho oznámenia pozastavené všetky platby makrofinančnej pomoci;

5.  žiada, aby sa podmienenosť striktne uplatňovala na všetky druhy finančnej podpory a aby akákoľvek už schválená finančná pomoc bola pozastavená, kým sa dôkladne neposúdi vplyv legislatívnych zmien;

6.  je vážne znepokojený ďalšou koncentráciou moci v rukách oligarchických predstaviteľov, a teda aj posilnením veľmi škodlivého prepojenia medzi politickou a hospodárskou mocou, ktorá im patrí;

7.  vyjadruje svoje sklamanie nad tým, že európske smerovanie krajiny, ktoré jej orgány po mnohé roky tak dôrazne obhajovali, prudko stroskotáva v dôsledku pretrvávajúcej korupcie, zajatia štátnej moci, slabých a neefektívnych inštitúcií a neschopnosti riešiť základné potreby a problémy bežných občanov;

8.  berie na vedomie úsilie, ktoré vynaložili orgány na presadenie veľmi ambicióznych cieľov dohody o pridružení/prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode, ale zdôrazňuje, že je potrebné riešiť všetky zistené nedostatky, ako sa zdôrazňuje v správe o vykonávaní z 10. marca 2017;

9.  opakuje svoje obavy týkajúce sa zhoršenia stavu právneho štátu, demokratických štandardov, dodržiavania ľudských práv, nedostatočnej nezávislosti súdnictva, a to najmä v súvislosti s prípadmi selektívnej spravodlivosti používanej ako nástroj na vyvíjanie politického nátlaku na politických oponentov, nadmernej politizácie štátnych inštitúcií, systémovej korupcie, správy finančného sektoru, nedostatočného vyšetrovania 2014 bankových podvodov a plurality médií;

10.  pripomína význam slobodných, nezávislých a pluralistických médií z hľadiska kvality demokratického procesu a diskusie zameranej na zabezpečenie zodpovednosti orgánov výkonnej moci a zdôrazňuje skutočnosť, že súčasná koncentrácia médií ohrozuje politickú pluralitu;

11.  naliehavo vyzýva orgány Moldavskej republiky, aby sa sústredili na vykonávanie programu pridruženia krajiny s cieľom využiť príležitosti, ktoré poskytuje; opätovne zdôrazniť význam skutočnej realizácie hore uvedených reforiem pre budúcu stabilitu a rozvoj krajiny a blahobyt jej občanov;

12.  naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zvýšili svoje úsilie v oblasti aktívnej pomoci a verejnej diplomacie v Moldavsku s cieľom posilniť podporu pre EÚ, ale sa aby tiež dištancovali EÚ od chýb vládnucej elity, ktoré poškodzujú obraz EÚ v očiach obyvateľstva Moldavska;

13.  vyjadruje silnú podporu občianskej spoločnosti v Moldavskej republike, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v úsilí o zachovanie pluralizmu a skutočnej výmeny názorov v politickej diskusii;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, ako aj prezidentovi, premiérovi a predsedovi parlamentu Moldavskej republiky.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0018.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0283.

Právne oznámenie