PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 331kWORD 50k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Moldaviji (2017/2848(RSP))


Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Moldaviji (2017/2848(RSP))  
B8-0536/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Moldaviji, zlasti z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino(1),

–  ob upoštevanju poročila o izvajanju pridružitve za Republiko Moldavijo z dne 10. marca 2017,

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 4. julija 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji(2),

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o določitvi političnih predpogojev za dodelitev makroekonomske pomoči Republiki Moldaviji, ki je priložena zakonodajni resoluciji z dne 4. julija 2017,

–  ob upoštevanju glasovanja v parlamentu Republike Moldavije z dne 20. julija 2017, s katerim so bile uvedene spremembe volilnega sistema,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja Johannesa Hahna z dne 21. julija 2017 o spremembah volilne zakonodaje v Republiki Moldaviji,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je predlog spremembe volilnega sistema Republike Moldavije iz proporcionalnega v mešanega sprožil resne pomisleke tako v državi kot zunaj nje, da bi to pomenilo nazadovanje demokratičnih standardov in nadaljnjo utrditev moči;

B.  ker je Beneška komisija izjavila, da predlagane spremembe volilne zakonodaje v Republiki Moldaviji trenutno niso priporočljive, ni pa omenila niti svojih prejšnjih poročil niti priporočil ODIHR;

C.  ker je Beneška komisija izrazila pomisleke glede tveganja neprimernega vplivanja na kandidate, zasnove volilnih okrajev z enim mandatom, pretiranih pragov za vstop v parlament v proporcionalnem delu ter tveganj neustrezne zastopanosti manjšin in žensk; ker je poleg tega poudarila, da obstoječa polarizacija glede te zakonodajne pobude ne kaže na ustrezno posvetovanje in široko soglasje med ključnimi deležniki;

D.  ker so se Evropski parlament, Svet in Komisija v skupni izjavi strinjali, da je „glede na pobude v zvezi s spremembo volilnega sistema v Republiki Moldaviji [...] predpogoj za dodelitev makroekonomske pomoči ta, da država upravičenka spoštuje učinkovite demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bosta spremljali izpolnjevanje tega predpogoja v celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči in bosta še posebej pozorni na to, ali organi Republike Moldavije upoštevajo priporočila ustreznih mednarodnih partnerjev (zlasti Beneške komisije in OVSE/ODIHR)“;

E.  ker se je parlament Republike Moldavije v nasprotju z negativnim priporočilom Beneške komisije odločil, da opravi spremembo volilne zakonodaje;

F.  ker bi morala makrofinančna pomoč EU podpirati zavezanost Republike Moldavije vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem, odgovorno, pregledno in na zaslugah temelječo javno upravo, neodvisnim sodstvom, spoštovanjem človekovih pravic, svobodnimi, neodvisnimi in pluralističnimi mediji, dobrim upravljanjem javnih financ, bojem proti korupciji in pranju denarja ter depolitizacijo javne uprave;

1.  obžaluje, da se je parlament Republike Moldavije odločil spremeniti volilno zakonodajo, in to kljub odločnemu priporočilu Beneške komisije;

2.  izraža zaskrbljenost, da bi lahko imela nova zakonodaja dodatne negativne učinke na demokratične standarde v Republiki Moldaviji;

3.  zahteva, naj izvajanje nove volilne zakonodaje strogo nadzorujeta ESZD in Evropski parlament, in sicer prek posebej imenovane delovne skupine s petimi člani;

4.  zagovarja stališče, da bi bilo treba glede na odločitev parlamenta Republike Moldavije do nadaljnjega prekiniti vsa izplačila makrofinančne pomoči;

5.  zahteva, naj se za vsako vrsto finančne pomoči uporabijo strogi pogoji in naj se vsaka že dogovorjena finančna pomoč prekine, dokler se temeljito ne oceni učinek zakonodajnih sprememb;

6.  je resno zaskrbljen zaradi nadaljnje koncentracije moči v rokah oligarhičnih elementov, s čimer se krepi zelo škodljiva povezava njihove politične in ekonomske moči;

7.  izraža razočaranje, da je podpora za evropsko pot te države, ki so jo njene oblasti več let odločno zagovarjale, strmo upadla zaradi stalne korupcije, prevzema države s strani interesnih skupin, šibkih in neučinkovitih institucij ter nezmožnosti obravnavanja temeljnih potreb in pomislekov običajnih državljanov;

8.  je seznanjen s prizadevanji oblasti za uresničitev zelo ambicioznih ciljev pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega območja proste trgovine, vendar poudarja, da je treba obravnavati vse pomanjkljivosti, kot je bilo izpostavljeno v poročilu o izvajanju z dne 10. marca 2017;

9.  ponavlja svojo zaskrbljenost zaradi poslabšanja na področju pravne države, demokratičnih standardov, spoštovanja človekovih pravic, pomanjkanja neodvisnosti sodstva, zlasti primerov, ko se selektivna pravičnost uporablja kot orodje za izvajanje političnega pritiska na politične nasprotnike, prekomerne politizacije državnih institucij, sistemske korupcije, upravljanja finančnega sektorja, nezadostne preiskave bančnih goljufij leta 2014 in pluralnosti medijev;

10.  želi spomniti na pomen svobodnih, neodvisnih in pluralnih medijev za kakovost demokratičnega procesa in razprave za zagotovitev odgovornosti izvršne oblasti ter poudarja, da je sedanja koncentracija medijev grožnja za politični pluralizem;

11.  poziva oblasti Republike Moldavije, naj se osredotočijo na izvajanje pridružitvenega načrta te države, da bi izkoristile priložnosti, ki jih ponuja; ponovno poudarja pomen dejanskega izvajanja zgoraj omenjenih reform za prihodnjo stabilnost in razvoj države ter dobrobit njenih državljanov;

12.  poziva ESZD in Komisijo, naj povečata doseg in prizadevanja javne diplomacije v Moldaviji, da bi okrepili podporo za EU, pa tudi oddaljili EU od pomanjkljivosti vladajoče elite, ki ogroža položaj EU v očeh prebivalcev Moldavije;

13.  izraža odločno podporo civilni družbi v Republiki Moldaviji, ki ima ključno vlogo pri varovanju pluralizma in pristni izmenjavi zamisli v politični razpravi;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji in državam članicam, pa tudi predsedniku, predsedniku vlade in predsedniku parlamenta Republike Moldavije.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0018.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0283.

Pravno obvestilo