FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 261kWORD 53k
27.9.2017
PE611.461v01-00
 
B8-0536/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Moldavien (2017/2848(RSP))


Andrey Kovatchev, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Siegfried Mureşan, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Moldavien (2017/2848(RSP))  
B8‑0536/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Moldavien, särskilt resolutionen av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina(1),

–  med beaktande av rapporten av den 10 mars 2017 om genomförandet av Moldaviens associering,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 4 juli 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande med politiska villkor för makroekonomiskt stöd till Moldavien (bilaga till lagstiftningsresolutionen av den 4 juli 2017),

–  med beaktande av det moldaviska parlamentets beslut av den 20 juli 2017 om ändring av valsystemet,

–  med beaktande av uttalandet av den 21 juli 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Mogherini och kommissionsledamot Hahn om ändring av vallagstiftningen i Moldavien,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den föreslagna ändringen av valsystemet i Moldavien från ett proportionellt till ett blandat system har gett upphov till allvarlig oro, både internt och externt, för att detta skulle leda till försämring av den demokratiska standarden och ytterligare konsolidering av makten.

B.  Venedigkommissionen har fastställt att den föreslagna ändringen av vallagarna i Moldavien inte är tillrådlig vid denna tidpunkt och inte motsvarar Venedigkommissionens respektive ODIHR:s tidigare rekommendationer.

C.  Venedigkommissionen har framfört farhågor om risker vad gäller otillbörligt inflytande över kandidater, utformningen av enmansvalkretsar, orimliga trösklar för parlamentarisk representation i den proportionella delen samt risken för otillräcklig representation av minoriteter och kvinnor. Dessutom underströk den att den nuvarande polariseringen kring detta lagstiftningsinitiativ inte var något tecken på meningsfullt samråd eller brett samförstånd bland berörda aktörer.

D.  Mot bakgrund av de initiativ som rör ändringarna av valsystemet i Moldavien understryker Europaparlamentet, rådet och kommissionen i sitt gemensamma uttalande att ett förhandsvillkor för beviljande av makroekonomiskt stöd är att mottagarlandet respekterar demokratiska mekanismer i praktiken, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och garanterar respekt för mänskliga rättigheter. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska övervaka att detta förhandsvillkor uppfylls under hela den makroekonomiska stödinsatsen och kommer därvid att ägna största uppmärksamhet åt hur myndigheterna i Moldavien beaktar rekommendationerna från relevanta internationella partner (särskilt Venedigkommissionen och OSSE/ODIHR).

E.  Moldaviens parlament har beslutat att gå vidare med att ändra vallagarna trots Venedigkommissionens rekommendation att avstå.

F.  Det makroekonomiska stödet från EU bör stödja Moldaviens engagemang för de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, ansvarstagande, transparent och meritbaserad offentlig förvaltning, oberoende rättsväsende, respekt för mänskliga rättigheter, frihet, oberoende och pluralism inom medierna, sund förvaltning av de offentliga finanserna, kampen mot korruption och penningtvätt samt avpolitisering av den offentliga förvaltningen.

1.  Europaparlamentet beklagar att Moldaviens parlament har beslutat att ändra vallagarna trots de starka rekommendationerna från Venedigkommissionen.

2.  Europaparlamentet uttrycker oro för att den nya lagstiftningen kommer att vara till skada för demokratin i Moldavien.

3.  Europaparlamentet begär att genomförandet av de nya vallagarna ska övervakas noga av utrikestjänsten och parlamentet via en särskild arbetsgrupp med fem ledamöter.

4.  Europaparlamentet anser att det moldaviska parlamentets beslut bör leda till att alla utbetalningar av makrofinansiellt stöd stoppas tills vidare.

5.  Europaparlamentet anser att alla typer av finansiellt stöd bör omfattas av strikta villkor och att utbetalning av redan överenskommet stöd bör stoppas tills man har kunnat göra en grundlig bedömning av lagstiftningsändringarna.

6.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över ytterligare oligarkisk maktkoncentration, vilket stärker denna mycket negativa koppling mellan politisk och ekonomisk makt.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att stödet för landets europeiska inriktning, som de inhemska myndigheterna så ivrigt förespråkat under många år, har minskat kraftigt till följd av ihållande korruption, s.k. state capture, svaga och ineffektiva institutioner och oförmåga att ta itu med de grundläggande behoven och problemen för vanliga medborgare.

8.  Europaparlamentet noterar myndigheternas insatser för att genomföra de mycket ambitiösa målen i associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, men betonar behovet av att åtgärda alla brister som påpekas i genomföranderapporten av den 10 mars 2017.

9.  Europaparlamentet upprepar sina farhågor angående försämringen av rättsstaten, demokratiska normer, respekten för de mänskliga rättigheterna, avsaknaden av ett oberoende rättsväsen, särskilt fall där selektiv rättvisa används som verktyg för att utöva politiska påtryckningar på politiska motståndare, den alltför omfattande politiseringen av de statliga institutionerna, den strukturella korruptionen, styrningen av finanssektorn, bristerna i utredningen av 2014 års bankskandal samt mediepluralismen.

10.  Europaparlamentet erinrar om vikten av fria, oberoende och pluralistiska medier för kvaliteten i den demokratiska processen och debatten, för att säkerställa ansvarsskyldighet för den verkställande makten, och framhåller att den nuvarande mediekoncentrationen är ett hot mot den politiska pluralismen.

11.  Europaparlamentet uppmanar Moldaviens myndigheter att fokusera på genomförandet av associeringsagendan för att dra nytta av de möjligheter som den erbjuder. Parlamentet upprepar att landets framtida stabilitet och utveckling och medborgarnas välfärd är beroende av ett faktiskt genomförande av ovannämnda reformer.

12.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att öka insatserna för uppsökande verksamhet och offentlig diplomati i Moldavien för att öka stödet för EU, men också att markera distans mellan EU och den styrande elitens brister, som negativt påverkar det moldaviska folkets uppfattning om EU.

13.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för det civila samhället i Moldavien, som spelar en avgörande roll när det gäller att bevara mångfalden och ett verkligt åsiktsutbyte i den politiska debatten.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen och medlemsstaterna samt Republiken Moldaviens president, premiärminister och parlamentstalman.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0018.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0283.

Rättsligt meddelande