ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 467kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


με θέμα τις απειλές στις οποίες εκθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ελευθερία της έκφρασης


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις απειλές στις οποίες εκθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ελευθερία της έκφρασης  
B8‑0537/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Mariya Gabriel, η νέα Επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις λεγόμενες «fake news» (ψευδείς ειδήσεις),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της επιτροπής θα είναι, όπως πάντοτε, να βρει τα μέσα για την καταστολή όλων όσων διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις», με την επιβολή είτε κυρώσεων, είτε λογοκρισίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη επιπροσθέτως ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αντιδημοκρατικό από το να αφήνουμε «εμπειρογνώμονες» ή άλλους μη εκλεγμένους τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποδεικνύουν τι είναι αληθινό και τι είναι λανθασμένο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τελικά ότι η ελευθερία της έκφρασης θα έπρεπε να είναι μια από τις πιο σημαντικές αξίες για τις δημοκρατικές μας κοινωνίες αλλά παρ’ όλα αυτά δέχεται συνεχώς επιθέσεις από τις κυβερνήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να μην συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις «ψευδείς ειδήσεις»·

2.  καλεί την Επιτροπή να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις πολλαπλές μορφές λογοκρισίας τις οποίες ασκούν ορισμένοι μεγάλοι όμιλοι της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως το Facebook και το Twitter.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου