Proċedura : 2017/2878(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0541/2017

Testi mressqa :

B8-0541/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 04/10/2017 - 9.11

Testi adottati :

P8_TA(2017)0378

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 456kWORD 59k
28.9.2017
PE611.467v01-00
 
B8-0541/2017

imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (D051971 – 2017/2878(RSP))


Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Membri responsabbli: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (D051971 – 2017/2878(RSP))  
B8‑0541/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (D051971),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament(1), u b'mod partikolari l-Artikoli 7(3), 9(2), 19(3) u 21(2) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-votazzjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali msemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tas-17 ta' Ġunju 2017, fejn ma ngħatat l-ebda opinjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni adottata mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fis-17 ta' Frar 2017, u ppubblikata fil-21 ta' Marzu 2017(3),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu li joġġezzjonaw għall-awtorizzazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati(4),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, fis-16 ta' Frar 2012, Dow Agrosciences LLC u MS Technologies LLC ressqu applikazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' ikel, ingredjenti tal-ikel u għalf li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 lill-awtorità nazzjonali kompetenti tan-Netherlands bi qbil mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003; billi dik l-applikazzjoni kopriet wkoll it-tqegħid fis-suq tal-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 fi prodotti li jkunu jikkonsistu jew li jkun fihom minn din il-fażola tas-sojja għal użi oħra għajr għall-ikel u għall-għalf bl-istess mod bħal kull tip ta' fażola tas-sojja oħra, bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni;

B.  billi fis-17 ta' Frar 2017, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) adottat opinjoni favorevoli skont l-Artikoli 6 u 18 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, li ġiet ippubblikata fil-21 ta' Marzu 2017(5);

C.  billi r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 jgħid li ikel jew għalf ġenetikament modifikat ma għandux ikollu effetti negattivi fuq is-saħħa umana, is-saħħa tal-annimali jew l-ambjent u jesiġi li l-Kummissjoni tikkunsidra kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti tad-dritt tal-Unjoni u fatturi leġittimi oħrajn li jkunu rilevanti għall-kwistjoni li tkun qed tiġi kkunsidrata fl-abbozzar tad-deċiżjoni tagħha;

D.  billi, matul il-perjodu ta' konsultazzjoni ta' tliet xhur, l-Istati Membri ressqu ħafna kummenti kritiċi(6); billi l-aktar kummenti ta' kritika jinkludi l-osservazzjoni li l-applikazzjoni attwali u d-dejta ppreżentata dwar l-evalwazzjoni tar-riskju ma jipprovdux biżżejjed informazzjoni biex mingħajr ebda ambigwità jiġu esklużi effetti ħżiena fuq il-bnedmin u l-annimali(7), li informazzjoni dwar l-evalwazzjoni fenotipika, il-kompożizzjoni u t-tossikoloġija hija insuffiċjenti(8) u li l-awtorità kompetenti tqis li jinħtieġu analiżi ulterjuri sabiex tiġi evalwata l-konċentrazzjoni tal-glifosat, 2,4-D, glufosinat u l-prodotti ta' degradazzjoni tagħhom f'żerriegħa u għalf maħsuba għal skopijiet ta' ikel u għalf, sabiex jeskludu kull effett negattiv potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali(9);

E.  billi studju indipendenti kkonkluda li l-valutazzjoni tar-riskju mill-EFSA mhijiex aċċettabbli fil-forma preżenti tagħha peress li ma tidentifikax in-nuqqasijiet fl-għarfien u l-inċertezzi u tonqos milli tivvaluta t-tossiċità, l-impatt fuq is-sistema immuni u s-sistema riproduttiva; billi l-istess studju sab li "l-pjan tal-monitoraġġ għandu jiġi aċċettat peress li mhux se jagħmel disponibbli dejta essenzjali"(10);

F.  billi l-fażola tas-sojja DAS-44406-6 tesprimi sintażi tal-5-enolpiruvil-xikimat-3-fosfati (2mEPSPS), li tikkonferixxi tolleranza għall-erbiċidi bbażati fuq il-glifosat, aryloxyalkanoate dioxygenase (AAD-12), li jikkonferixxi tolleranza għall-aċidu 2,4-diklorofenossiaċetiku (2,4-D) u erbiċidi tal-fenossidu oħrajn relatati, u phosphinothricin acetyl transferase (PAT) li tikkonferixxi t-tolleranza għall-erbiċidi abbażi tal-ammonju tal-glufosinat;

G.  billi l-awtorizzazzjoni attwali tal-glifosat tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2017; billi għad hemm dubji dwar il-karċinoġenità tal-glifosat; billi l-EFSA kkonkludiet f'Novembru 2015 li l-glifosat x'aktarx mhuwiex karċinoġeniku u l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) kkonkludiet f'Marzu 2017 li l-ebda klassifikazzjoni ma kienet ġustifikata; billi, għall-kuntrarju, fl-2015 l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) tal-WHO kklassifikat il-glifosat bħala aktarx karċinoġenu għall-bnedmin;

H.  billi r-riċerka indipendenti qajmet tħassib dwar ir-riskji tal-ingredjent attiv 2,4-D fir-rigward tal-iżvilupp tal-embrijuni, il-malformazzjonijiet konġenitali u l-interferenti endokrinali(11); billi għalkemm l-approvazzjoni tas-sustanza attiva 2,4-D ġiet imġedda fl-2015, l-għoti ta' informazzjoni mill-applikant fir-rigward tal-proprjetajiet endokrinali potenzjali għadu pendenti(12);

I.  billi l-glufosinat huwa klassifikat bħala tossiku għar-riproduzzjoni u għalhekk jaqa' taħt il-"kriterji ta' tneħħija" stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti(13); billi l-approvazzjoni tal-glufosinat tiskadi fil-31 ta' Lulju 2018(14);

J.  billi għadd ta' esperti esprimew tħassib dwar il-prodott derivat tat-2,4-D, it-2,4-Dichlorophenol, li jista' jkun preżenti fil-fażola tas-sojja DAS-44406-6 importata; billi t-2,4-Dichlorophenol huwa magħruf li jħarbat is-sistema endokrinali b'tossiċità għar-riproduzzjoni;

K.  billi t-tossiċità tat-2,4-Dichlorophenol, li huwa metabolit dirett tat-2,4-D, tista' tkun ogħla mill-erbiċida nnifsu; billi t-2,4-Dichlorophenol huwa kklassifikat bħala karċinoġenu tal-IARC tip 2B u huwa inkluż fil-lista tas-sustanzi kimiċi żviluppata għal reviżjoni fl-istrateġija tal-UE dwar is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali(15);

L.  billi, minħabba l-fatt li huwa ferm solubbli fix-xaħmijiet u ż-żjut, it-2,4-Dichlorophenol huwa mistenni li jakkumula fiż-żejt tas-sojja matul l-ipproċessar tal-fażola tas-sojja; billi l-akbar prodott tal-fażola użat mill-bnedmin huwa żejt tas-sojja, li hu inkorporat, fost ħafna prodotti oħra, f'uħud mill-preparazzjonijiet tal-ikel għat-tfal żgħar(16);

M.  billi l-ammont ta' 2,4-Dichlorophenol fi prodott jista' jkun ogħla mill-ammont residwu ta' 2,4-D; billi fl-Unjoni ma jeżisti l-ebda livell massimu ta' residwu (MRL) għat-2,4-Dichlorophenol;

N.  billi r-residwi mill-bexx tal-erbiċidi komplementari ma ġewx ivvalutati; billi, għalhekk, ma jistax jiġi konkluż li l-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata u mbexxa bit-2,4-D, il-glifosat u glufosinat hija sikura għall-użu fl-ikel u fl-għalf;

O.  billi l-iżvilupp ta' għelejjel ġenetikament modifikati li huma tolleranti għal diversi erbiċidi selettivi huwa prinċipalment dovut għall-evoluzzjoni rapida ta' ħaxix selvaġġ reżistenti għall-glifosat f'pajjiżi li kienu jiddependu ħafna fuq għelejjel ġenetikament modifikati; billi f'pubblikazzjonijiet xjentifiċi ġew dokumentati aktar minn għoxrin varjetà differenti ta' ħaxix selvaġġ(17); billi tipi ta' ħaxix selvaġġ reżistenti għall-glufosinat ġew osservati mill-2009;

P.  billi l-awtorizzazzjoni tal-importazzjoni tal-fażola tas-sojja DAS-44406-6 fl-Unjoni mingħajr dubju se twassal għal żieda fil-kultivazzjoni tagħha f'pajjiżi terzi kif ukoll għal żieda korrispondenti fl-użu tal-erbiċidi tal-glifosat, 2,4-D u tal-glufosinat; billi l-fażola tas-sojja DAS-44406-6 bħalissa hija kkultivata fl-Arġentina, il-Brażil, l-Istati Uniti u l-Kanada;

Q.  billi l-Unjoni ntrabtet li tilħaq l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli (SDGs), li jinkludu impenn biex jitnaqqas sostanzjalment in-numru ta' mwiet u mard minn sustanzi kimiċi perikolużi u mit-tniġġis fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija u mill-kontaminazzjoni sal-2030 (SDG 3, il-mira 3.9)(18); billi ntwera li għelejjel ġenetikament modifikati tolleranti għall-erbiċidi jwasslu għal użu akbar ta' dawn l-erbiċidi minn dawk tal-kontropartijiet konvenzjonali tagħhom(19);

R.  billi l-Unjoni hija impenjata favur il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD), li għandha l-għan li timinimizza l-kontradizzjonijiet u li tibni sinerġiji bejn il-politiki differenti tal-Unjoni, inkluż fl-oqsma tal-kummerċ, l-ambjent u l-agrikoltura(20), għall-benefiċċju tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, u żżid l-effikaċja ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp(21);

S.  billi l-votazzjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali msemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 fis-17 ta' Lulju 2017 ma ta "ebda opinjoni"; billi 15-il Stat Membru vvutaw kontra, 10 Stati Membri biss, li jirrappreżentaw 38,43 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni vvutaw favur, u 3 Stati Membri astjenew;

T.  billi l-votazzjoni fil-kumitat tal-appell fl-14 ta' Settembru 2017 ma ta "ebda opinjoni"; billi 14-il Stat Membru vvutaw kontra, 12-il Stat Membru biss, li jirrappreżentaw 38,78 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni vvutaw favur, u 2 Stati Membri astjenew;

U.  billi f'diversi okkażjonijiet il-Kummissjoni ddeplorat il-fatt li mindu daħal fis-seħħ ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, id-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni kellhom jiġu adottati mill-Kummissjoni mingħajr l-appoġġ tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, u li r-ritorn tad-dossier lill-Kummissjoni għal deċiżjoni finali, li hija verament l-eċċezzjoni għall-proċedura kollha kemm hi, sar in-norma għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet tal-ikel u l-għalf ġenetikament modifikati; billi dik il-prattika wkoll ġiet ikkundannata mill-President Juncker bħala mhix demokratika(22);

V.  billi l-Parlament ċaħad il-proposta leġiżlattiva tat-22 ta' April 2015 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 fit-28 ta' Ottubru 2015 fl-ewwel qari u talab lill-Kummissjoni tirtiraha u tippreżenta proposta ġdida;

W.  billi l-premessa 14 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tgħid li l-Kummissjoni għandha, sa fejn possibbli, timxi b'mod li tevita l-kunflitt ma' xi pożizzjoni predominanti li tista' tirriżulta fil-kumitat ta' appell li tikkontesta l-adegwatezza ta' att ta' implimentazzjoni, speċjalment dwar kwistjonijiet sensittivi bħalma huma s-saħħa tal-konsumatur, is-sikurezza tal-ikel u l-ambjent;

1.  Iqis li l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fir-Regolament (UE) Nru 1829/2003;

2.  Iqis li d-deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni mhijiex konsistenti mad-dritt tal-Unjoni u lanqas mhi kompatibbli mal-għan tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 li, skont il-prinċipji ġenerali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 178/2002(23), huwa li jipprovdi l-bażi biex, fir-rigward ta' ikel u għalf ġenetikament modifikati, jiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-benessri tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-konsumaturi, filwaqt li jiżgura l-funzjonament effikaċi tas-suq intern;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tagħha;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tissospendi kwalunkwe deċiżjoni ta' implimentazzjoni rigward l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati sakemm il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tkun ġiet riveduta b'tali mod li tindirizza n-nuqqasijiet tal-proċedura attwali, li jirriżulta li mhijiex adegwata;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni biex ma tawtorizza l-ebda pjanta ġenetikament modifikata li tkun tolleranti għall-erbiċidi (HT GMP) mingħajr ma ssir valutazzjoni sħiħa tar-residwi minn bexx b'erbiċidi komplementari u bil-formulazzjonijiet kummerċjali tagħhom kif applikati fil-pajjiżi ta' kultivazzjoni;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni biex ma tawtorizza ebda HT GMP magħmula biex tkun reżistenti għal taħlita ta' erbiċidi, kif inhu l-każ tal-fażola tas-sojja DAS-44406-6, mingħajr ma ssir valutazzjoni sħiħa tal-effetti kumulattivi speċifiċi ta' residwi minn bexx b'taħlita ta' erbiċidi komplementari u l-formulazzjonijiet kummerċjali tagħhom kif applikati fil-pajjiżi ta' kultivazzjoni;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġiji għall-valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa u t-tossikoloġija, kif ukoll għal sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq, li jkollhom fil-mira l-katina tal-ikel u tal-għalf kollha;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tintegra bis-sħiħ il-valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni tal-erbiċidi komplementari u r-residwi tagħhom f'valutazzjoni tar-riskju tal-HT GMPs, irrispettivament minn jekk il-pjanta ġenetikament modifikata tkunx maħsuba għall-kultivazzjoni fl-Unjoni jew għall-importazzjoni għal ikel u għalf;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tissodisfa l-obbligu tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp li joħroġ mill-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1)

ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)

ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(3)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738

(4)

.- Ir-Riżoluzzjoni tas-16 ta' Jannar 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq għall-kultivazzjoni, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta' prodott tal-qamħirrum (Zea mays L., il-linja 1507) ġenetikament modifikat għar-reżistenza għal ċerti organiżmi ta' ħsara lepidopterani (ĠU C 482, 23.12.2016, p. 110).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-16 ta' Diċembru 2015 dwar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2279 tal-4 ta' Diċembru 2015 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat NK603 x T25 jew li jikkonsistu jew li jkunu prodotti minnu (Testi adottati, P8_TA(2015)0456).

- Ir-Riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti minn, fażola tas-sojja modifikata ġenetikament MON 87705 × MON 89788 (Testi adottati, P8_TA(2016)0040).

- Ir-Riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn, fażola tas-sojja modifikata ġenetikament MON 87708 × MON 89788 ((P8_TA(2016)0039).

- Ir-Riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mis-sojja ġenetikament modifikata FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038).

- Ir-Riżoluzzjoni tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn jew tlieta minn dawk l-eventi (Testi adottati, P8_TA(2016)0271).

- Ir-Riżoluzzjoni tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' qronfla mmodifikata ġenetikament (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (Testi adottati, P8_TA(2016)0272).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (Testi adottati, P8_TA(2016)0388).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (Testi adottati, P8_TA(2016)0389).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 (Testi adottati, P8_TA(2016)0386).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (P8_TA(2016)0387).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi adottati, P8_TA(2016)0390).

- Ir-Riżoluzzjoni tal-5 ta' April 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-events Bt11, 59122, MIR604, 1507 u GA21, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat (P8_TA (2017)0123).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (Testi adottati, P8_TA(2017)0215).

- Ir-Riżoluzzjoni tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qoton ġenetikament modifikat GHB119 (BCS-GHØØ5-8) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi adottati, P8_TA(2017)0214).

- Ir-Riżoluzzjoni tat-13 ta' Settembru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (D051451 – 2017/2780(RSP) (Testi adottati, P8_TA(2017)0341).

(5)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738

(6)

Anness G - Kummenti tal-Istati Membri u tweġibiet tal-Bord tal-OĠM http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

(7)

Anness G - Kummenti tal-Istati Membri u tweġibiet tal-Bord tal-OĠM, p. 1.

(8)

Anness G - Kummenti tal-Istati Membri u tweġibiet tal-Bord tal-OĠM, p. 52.

(9)

Anness G - Kummenti tal-Istati Membri u tweġibiet tal-Bord tal-OĠM, p. 87.

(10)

http://www.testbiotech.org/node/1946

(11)

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(12)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/2033 tat-13 ta' Novembru 2015 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva 2,4-D, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 298, 14.11.2015, p. 8).

(13)

ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(14)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/404 tal-11 ta' Marzu 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 rigward l-estenzjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metjokarb, metribużin, fosmet, pirimifos-metil u propamokarb (ĠU L 67, 12.3.2015, p. 6).

(15)

Anness G - Kummenti tal-Istati Membri u tweġibiet tal-Bord tal-OĠM, p. 5. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

(16)

Il-kummenti tal-Istati Membri u tweġibiet tal-Bord tal-OĠM f'dak li għandu x'jaqsam ma' talba għal awtorizzazzjoni għal fażola tas-sojja modifikata ġenetikament DAS-68416-4, p. 31. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

(17)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(18)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(19)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(20)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' April 2005 bit-titolu "Il-Koerenza tal-Politiki l-Iżvilupp - It-tħaffif tal-progress biex jinkisbu l-Għanijiet tal-Iżvilupp tal-Millennju" (COM(2005)0134).

(21)

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

(22)

Pereżempju fid-dikjarazzjoni inawgurali fis-sessjoni plenarja tal-Parlament inkluża fil-linji gwida politiċi għall-Kummissjoni li jmiss (Strasburgu, il-15 ta' Lulju 2014) jew fid-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 2016 (Strasburgu, l-14 ta' Settembru 2016).

(23)

ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

Avviż legali