Процедура : 2017/2904(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0567/2017

Внесени текстове :

B8-0567/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0395

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 513kWORD 69k
19.10.2017
PE611.493v01-00
 
B8-0567/2017

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))


Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Компетентни членове на ЕП: Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини и Фредерик Рийс

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))  
B8-0567/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид член 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(3),

–  като взе предвид заключението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество глифозат(4),

–  като взе предвид становището на Комитета за оценка на риска (КОР) на Европейската агенция по химикали (ECHA), с което се предлага хармонизирана класификация и етикетиране на глифозата на равнището на ЕС(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011(6),

–  като взе предвид Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“(7),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е „да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар посредством хармонизация на правилата относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, като същевременно се подобри земеделското производство“; като има предвид, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 се основават на принципа на предпазливост;

Б.  като има предвид, че понастоящем системният хербицид глифозат е с най-голям обем на производство измежду всички хербициди в света; като има предвид, че 76% от употребата на глифозат в световен мащаб е в селското стопанство; като има предвид, че глифозатът се използва широко и в горското стопанство, в градски условия и в градини; като има предвид, че 72% от общото количество глифозат, използван в световен мащаб от 1974 до 2014 г., са разпръскани през последните 10 години;

В.  като има предвид, че като цяло населението е изложено на глифозат основно чрез пребиваване в близост до области, в които се пръска с него, при домашна употреба и чрез режима на хранене; като има предвид, че излагането на глифозат се увеличава поради нарастването на общия обем използван глифозат; като има предвид, че въздействието на глифозата и на най-разпространените му коформуланти върху човешкото здраве трябва да бъде редовно проследявано; като има предвид, че глифозат и/или остатъци от него са открити във водата, почвата, храните и напитките и в нехранителни продукти, както и в човешкото тяло (напр. в урината);

Г.  като има предвид, че в доклада на Европейския съюз за 2014 г. относно остатъците от пестициди в храните, публикуван на 26 октомври 2016 г., ЕОБХ отбеляза, че държавите членки са взели малък брой проби от маслодайна рапица и соя, макар че съществува вероятност тези култури да бъдат третирани с глифозат и поради това могат да се очакват остатъци; като има предвид, че според ЕОБХ няма информация за остатъци от глифозат в продукти от животински произход; като има предвид, че ЕОБХ счита, че резултатите не са особено надеждни от статистическа гледна точка;

Д.  като има предвид, че през 2015 г. ЕОБХ препоръча държавите членки да увеличат броя на анализите за глифозат и свързани с него остатъци (напр. триметил-сулфониум) в продукти, за които използването на глифозат е било одобрено и се очаква наличие на измеримо количество остатъци; като има предвид по-специално, че броят на пробите от соя, царевица и маслодайна рапица следва да бъде увеличен; като има предвид, че държавите членки също така биват насърчавани да разработят и/или прилагат съществуващите аналитични методи за контрол на свързани с глифозат метаболити и да споделят резултатите с ЕОБХ;

Е.  като има предвид, че глифозатът е хербицид с неизбирателно действие, който унищожава всички тревни култури; като има предвид, че той действа, като уврежда т.нар. „шикиматен метаболитен път“, който е характерен и за водорасли, бактерии и гъби; като има предвид, че е установено, че сублеталното излагане на Escherichia coli и Salmonella enterica serovar Typhimurium на търговски формули на глифозат води до промяна на реакцията спрямо антибиотици;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 дадено активно вещество може да бъде одобрено единствено ако то не е или не трябва да бъде класифицирано като канцерогенно в категория 1А или 1В съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, освен ако експозицията на хора на това активно вещество е пренебрежимо малка или съществува сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде овладяна с други налични средства;

З.  като има предвид, че през март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака класифицира глифозата като „вероятно канцерогенен за хората“ (група 2А) въз основа на „ограничени доказателства“ за ракови заболявания при хората (наблюдавани при действителни случаи), „достатъчно доказателства“ за ракови заболявания при лабораторни животни (от изследвания с „чист“ глифозат), и „солидни доказателства“ за данни по отношение на механизмите, свързани с канцерогенност (генотоксичност и оксидативен стрес), както за „чист“ глифозат, така и за глифозатни формули; като има предвид, че критериите, използвани от Международната агенция за изследване на рака за група 2А са сравними с тези за категория 1B в Регламент (ЕО) № 1272/2008;

И.  като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ приключи партньорска оценка на глифозата и стигна до заключението, че е малко вероятно глифозатът да представлява канцерогенна опасност за хората, както и че при наличните доказателства не би могло да се извърши класифициране на глифозата съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 във връзка с неговия канцерогенен потенциал; като има предвид, че през март 2017 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) на ECHA прие с консенсус, че няма доказателства за връзката между глифозата и раковите заболявания при хората въз основа на наличната информация и че глифозатът не следва да се класифицира като вещество, което причинява генетични увреждания (мутаген) или нарушава възпроизвеждането;

Й.  като има предвид, че в контекста на иск в САЩ, заведен от ищци, които твърдят, че са развили неходжкинов лимфом в резултат на излагане на глифозат, съдът разкри вътрешни документи на „Монсанто“ – собственик и производител на „Раундъп“ – продукт, чиято активна съставка е глифозат; като има предвид, че разкритата кореспонденция породи съмнения относно надеждността на някои спонсорирани от „Монсанто“ проучвания, а също и на някои предполагаемо независими проучвания, които бяха сред доказателствата, използвани от ЕОБХ и ECHA при оценката им на безопасността на глифозата; като има предвид, че в това отношение прозрачността и публичната достъпност на научните изследвания, както и на необработените данни, на които се базират тези изследвания, са от най-голямо значение;

К.  като има предвид, че освен заключението си във връзка с канцерогенността на глифозата, ECHA стигна до заключението, че глифозатът причинява тежко увреждане на очите и е токсичен за водните организми, като има дълготрайни последици;

Л.  като има предвид, че преди да бъде предоставено 18-месечно техническо удължаване на срока за глифозата на 29 юни 2016 г., на 13 април 2016 г. Парламентът прие резолюция, с която призова Европейската комисия да възобнови одобрението на глифозата за период от седем години, но също така подчерта, че Комисията не следва да го одобрява за непрофесионална употреба, за употреба във или в близост до обществени паркове, обществени площадки за игра и обществени градини, нито за селскостопанска употреба, в случаите, в които интегрираните системи за борба с вредителите са достатъчни за необходимото ограничение на плевелите;

М.  като има предвид, че в резолюцията си от 13 април 2016 г. Парламентът също така призова Комисията и ЕОБХ незабавно да оповестят всички научни доказателства, които са представлявали основание за положителната класификация на глифозата и за предложеното подновяване на разрешението, предвид наличието на по-висш обществен интерес за оповестяване; като има предвид, че до момента това не е направено;

Н.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), посочена в съображение 13 от проекта за мярка по прилагането, която събра повече от един милион подписа на европейски граждани в рамките на по-малко от една година, не само се позовава конкретно на глифозата в една от своите три цели, но и изрично призовава за „забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ в заглавието си; като има предвид, че Комисията получи този документ на 6 октомври 2017 г. и от нея се изисква да му отговори до 8 януари 2018 г.;

О.  като има предвид, че в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 решението за одобрение на активно вещество трябва да се основава на доклада за преразглеждане на ЕОБХ, на други значими спрямо разглеждания въпрос фактори, както и на принципа на предпазливост;

П.  като има предвид, че въпреки всичко проектът на регламент за изпълнение на Комисията, основан на научна оценка, извършена от германския Федерален институт за оценка на риска (BfR), ЕОБХ и ECHA, предлага употребата на глифозат да се разреши до 15 декември 2027 г. – т.е. за 10 години; като има предвид, че регламентът ще се прилага от 16 декември 2017 г.;

Р.  като има предвид, че специалните разпоредби, посочени в приложение I на проекта на регламент за изпълнение, за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат не са задължителни на равнището на Съюза, а отговорността е прехвърлена върху държавите членки;

С.  като има предвид, че в своята резолюция относно биологични пестициди с нисък риск от 15 февруари 2017 г.(8)Парламентът подчерта, че е необходимо Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се преразгледа, за да се насърчи развитието, разрешаването и пускането на пазара на ЕС на биологични пестициди с нисък риск, и призова Комисията да представи, преди края на 2018 г., специфично законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009, извън общото преразглеждане във връзка с инициативата по REFIT, с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск;

Т.  като има предвид, че беше обявено, че съобщението на Комисията относно бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде публикувано преди края на 2017 г. и бюджетните предложенията през май 2018 г.;

1.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията не гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните, както и на околната среда, не прилага принципа на предпазните мерки и превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  призовава Комисията да оттегли своя проект на регламент за изпълнение и да внесе нов проект на регламент за изпълнение в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, като включи не само становището на ЕОБХ, но също и други значими спрямо разглеждания въпрос фактори, както и принципа на предпазливост;

3.  призовава Комисията и държавите членки да не одобряват глифозат за непрофесионална употреба, нито за употреба във или в близост до обществени паркове, обществени площадки за игра и обществени градини след 15 декември 2017 г.;

4.  призовава Комисията и държавите членки по-специално да не одобряват никаква употреба на глифозат в селското стопанство след 15 декември 2017 г. в случаите, в които интегрираните системи за борба с вредителите са достатъчни за необходимото ограничение на плевелите;

5.  призовава Комисията да приеме необходимите мерки за постепенно извеждане от употреба на активното вещество глифозат в Европейския съюз най-късно до 15 декември 2020 г., като гарантира, че употребата на глифозат не е разрешена след тази дата, което включва евентуалния период на подновяване или периода, посочен в член 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

6.  приветства предложеното изключване на полиетоксилиран амин от лой (POEA) от препаратите за растителна защита, съдържащи глифозат; призовава Комисията и държавите членки да ускорят своята работа по списъка на коформулантите, които не се приемат за включване в продукти за растителна защита;

7.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че научната оценка на пестициди за регулаторно одобрение от ЕС се основава само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, възложени от компетентните публични органи; счита, че процедурата по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) на Регламент (ЕО) № 1107/2009 евентуално може да бъде използвана за тази цел; също така счита, че ЕОБХ и ECHA следва да получат достатъчно ресурси за увеличаване на техния капацитет, за да стане възможно поръчването на независими научни изследвания и да се гарантира, че се спазват най-високите научни стандарти и че здравето и безопасността на гражданите на ЕС са защитени;

8.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчно тестване и наблюдение на остатъчните количества глифозат в произвежданите и внасяни в Съюза фуражи, храни и напитки, с цел да се преодолее посочената от ЕОБХ настояща липса на данни;

9.  призовава Комисията и държавите членки да финансират изследователската дейност и иновациите във връзка с алтернативни устойчиви и рентабилни решения за продукти за борба с вредителите, за да се гарантира висока степен на защита на здравето на хората и животните, както и на околната среда;

10.  призовава Комисията и държавите членки да предложат подходящи преходни мерки за селскостопанския сектор и да публикуват документ с насоки, който да очертава всички възможни по-безопасни алтернативи с нисък риск, с цел да се помогне на селскостопанския сектор по време на периода на поетапното извеждане от употреба на активното вещество глифозат, както и всички ресурси, които вече са на разположение на селскостопанския сектор в контекста на настоящата ОСП;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.

(2)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(4)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

(5)

https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0119.

(7)

ECI(2017)000002.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2017)0042.

Правна информация