Menetlus : 2017/2855(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0575/2017

Esitatud tekstid :

B8-0575/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0405

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 238kWORD 48k
19.10.2017
PE611.501v01-00
 
B8-0575/2017

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6


mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavate teabenõuetega ja äritegevuse eeskirjadega (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))


Majandus- ja rahanduskomisjon
Vastutav parlamendiliige: Werner Langen

mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavate teabenõuetega ja äritegevuse eeskirjadega (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))  
B8-0575/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)06229),

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 16. oktoobri 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist(1), eriti selle artikli 28 lõiget 4, artikli 29 lõiget 4, artikli 30 lõiget 6 ja artikli 39 lõiget 5,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et delegeeritud määrust tuleks kohaldada alates 23. veebruarist 2018 ehk direktiivi (EL) 2016/97 kohaldamiskuupäevast ning et parlamendile antud kolmekuulise kontrolliperioodi lõpuni kasutamine ei jäta tööstusele piisavalt aega vajalike tehniliste ja korralduslike muudatuste elluviimiseks;

B.  arvestades, et delegeeritud määruse kiire avaldamine Euroopa Liidu Teatajas võimaldaks kindlustuspõhiste investeerimistoodete suhtes kohaldatavate sätete õigeaegset rakendamist ja annaks nende suhtes õiguskindluse;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et direktiivi (EL) 2016/97 ülevõtmise tähtajaks peaks jääma 23. veebruar 2018, kuid kutsub komisjoni üles võtma vastu seadusandliku ettepaneku, millega kohaldamise tähtajaks määrataks 1. oktoober 2018;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 26, 2.2.2016, lk 19.

Õigusalane teave