Procedūra : 2017/2855(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0575/2017

Pateikti tekstai :

B8-0575/2017

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0405

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO
PDF 395kWORD 48k
19.10.2017
PE611.501v01-00
 
B8-0575/2017

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį


neprieštarauti 2017 m. rugsėjo 21 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimui taikomais informavimo reikalavimais ir veiklos vykdymo taisyklėmis (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))


Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Atsakingas Parlamento narys: Werner Langen

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2017 m. rugsėjo 21 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimui taikomais informavimo reikalavimais ir veiklos vykdymo taisyklėmis, projektas (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))  
B8-0575/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)06229),

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2017 m. spalio 16 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo(1), ypač į jos 28 straipsnio 4 dalį, 29 straipsnio 4 dalį, 30 straipsnio 6 dalį ir 39 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi deleguotasis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. vasario 23 d., t. y. dienos, kada pradedama taikyti Direktyva (ES) 2016/97, ir tuo atveju, jeigu Parlamentas išnaudotų visą galimą trijų mėnesių nagrinėjimo laikotarpį, sektorius nebeturėtų pakankamai laiko reikalingiems techniniams ir organizaciniams pokyčiams įgyvendinti;

B.  kadangi greitai paskelbus deleguotąjį reglamentą Oficialiajame leidinyje būtų galima laiku įgyvendinti draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams taikytinas nuostatas ir užtikrinti su jomis susijusį teisinį tikrumą;

C.  kadangi Parlamentas mano, kad Direktyvos (ES) 2016/97 perkėlimo į nacionalinę teisę data ir toliau turėtų būti 2018 m. vasario 23 d., tačiau prašo Komisijos priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų nustatyta, kad taikymo pradžios data yra 2018 m. spalio 1 d;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 26, 2016 2 2, p. 19.

Teisinis pranešimas